Naposledy aktualizováno: 12.09.2021 19:19:00
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

A to je plakátek od Vítka Svobody.jpg Řídící učitel Antonín Boch - osobnost Libošovicka - ANTONÍN BOCH 140. výročí nar.
4
exlibris2021.jpg Výstava grafiky se soboteckými motivy září - říjen - EX LIBRIS ZDENĚK MLČOCH
1
Kavárna DOMA 25_ 8_ 2021 .JPG Slavnost 25. srpna v knihovně a v kavárně DOMA - VU3V PAMĚTNÍ LISTY předávání
8
1AAA.jpg Radostná výstava červen - červenec - srpen 2021 - LIBOR HOFMAN
24
P_ F_ 2021 V_ Pražská.jpg Vítejte v roce 2021 - P. F. 2021
V novém roce hodně lásky, dobrou práci, která Vám přináší radost a hlavně pevné zdraví přejí Vaše knihovnice Alena a Eva
1
Plakát 28_ 10_ 2020 J_ Pekař zmenšeno.jpg Čestné občanství in memorian prof. J. Pekař - Slavnost 28. října 2020
Náhradní termín slavnosti udělení ČESTNÉHO OBČANSTVÍ LIBOŠOVIC IN MEMORIAM PROF. JOSEFU PEKAŘOVI je znovu zrušen v důsledku nouzového stavu. Pevně věříme, že se sváteční den uskuteční na jaře 2021. Termín a podrobnosti o programu budou včas zveřejněny ***************************************
1
A je tu nová výstava Josefa Kábrta.jpg Galerie Na návsi PODZIMNÍ VÝSTAVA 2020 - Josef Kábrt výstava grafiky
PODZIMNÍ VÝSTAVOU v Galerii Na návsi připomínáme 100. výročí narození rodáka z Lomnice nad Popelkou JOSEFA KÁBRTA(14.října 1920/7.února 1989)vynikajícího výtvarníka animovaného filmu, režiséra, malíře a grafika. Výběr z grafického díla skvělého umělce ze své sbírky připravila a výstavu do Libošovic zapůjčila sběratelka a výtvarnice MARIE RUMLAROVÁ z Hradce Králové.DĚKUJEME.
19
Jivínští Štefanové v libošovické knihovně na web.j Nominace do soutěže - vyjádření komise - KNIHOVNA ROKU 2020
Vážené kolegyně knihovnice, děkujeme za účast Knihovny Antonína Bocha Libošovice v krajském kole soutěže „Knihovna roku“ - základní knihovna a za vlídné přijetí a zdařilou prezentaci knihovny při návštěvě hodnotící komise dne 23. 6. 2020. Knihovna je skvěle vedená, má dobrou spolupráci s metodickým oddělením Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně (knihovna pověřená krajskou knihovnou výkonem regionálních funkcí), vykazuje mimořádné množství a šíři aktivit podporujících kulturní vyžití obyvatel a jejich příslušnost k regionu a je tak významným komunitním prvkem obce i širšího okolí. Rozvoji knihovny by dále mohl napomoci bezbariérový přístup a větší kapacita prostoru pro komunitní aktivity. Za Královéhradecký kraj byla nominována do celostátního kola soutěže Obecní knihovna Předměřice nad Labem - zejména za zdařile zrekonstruované prostory, včetně bezbariérového řešení, za spolupráci se školou a práci s dětmi, pro které knihovna s využitím propracovaných metodických materiálů pořádá řadu aktivit rozvíjejících čtenářskou gramotnost, tvůrčí psaní, výtvarné cítění a podporujících vztah k regionu. Za komisi ve složení: Bohdana Hladíková, vedoucí oddělení služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Jana Sehnalová, krajská komisařka soutěže Vesnice roku.
2
a to je Emička.jpg EMA PRUDIČOVÁ Kresby, obrazy a obrázky - Výstava v Galerii Na návsi
Srpnová výstava přesahující do poloviny září představila tvorbu nadějné teprve dvanáctileté umělkyně Emičky Prudičové z Libošovic. Vyzrálost jejich kreseb zaujme každého návštěvníka Galerie Na návsi. Uznale si prohlédli výstavu i její spolužáci ze sobotecké základní školy. Společně s třídní paní učitelkou je přivedla paní ředitelka Jana Knapová, sama je také rodačka z Libošovic. Už asi před 5 lety nám Emička darovala do knihovny model zámku Humprecht. Stal se oblíbeným obdivovaným objektem dětí i dospělých. Uznání si zaslouží Emičky rodiče, kteří talentovanou nejstarší dceru v jejich aktivitách velmi podporují. Děkujeme za možnost výstavu uspořádat. Přejeme mnoho dalších tvůrčích úspěchů.
24
J_ Kunst výstava červen - červenec 2020.jpg Výstava v Galerii Na Návsi červen - červenec 2020 - OBRAZY A OBRÁZKY Dr.J. Kunsta
Výstava OBRAZY A OBRÁZKY amatérského malíře RSDr. Jaroslava Kunsta navazuje na předcházející úspěšnou výstavu.
15
Jiří Fixl Sen o Kosti.jpg Slavnost udělení ČESTNÉHO OBČANSTVÍ LIBOŠOVIC in m - Historik porf. Josef Pekař
Návrh historika Karola Bílka na udělení ČESTNÉHO OBČANSTVÍ LIBOŠOVIC IN MEMORIAM Prof. Josef Pekař (12. 4. 1870 – 23. 1. 1937) byl vynikající český historik, po Františku Palackém druhý největší znalec českých dějin. Rodák z Malého Rohozce vystudoval mladoboleslavské gymnázium a poté historii na filozofické fakultě pražské univerzity, kde posléze celý život jako profesor působil. Byl i rektorem Univerzity Karlovy. Obsáhl všechna období českých dějin od dávných legend po současnost, zvláště se věnoval Janu Žižkovi z Trocnova a Albrechtu z Valdštejna. Je také autorem vynikající středoškolské učebnice našich dějin, stovek článků a dalších prací. Neustále se vracel do Českého ráje, zamiloval si Sedmihorky a Kost. Často navštěvoval i Sobotku, kde žili jeho blízcí příbuzní Peldovi. Českému ráji věnoval mnoho svých prací, z nichž nejvýznamnější je dvoudílná Kniha o Kosti z let 1909-1911. Vyšla již v pěti vydáních, což je u vědeckého díla výjimečné. Stejně vyhledávaná je kniha Český ráj z roku 1930 s barevnými dřevoryty Karla Vika a textem Pekařovým a Wirthovým. I svou poslední stať, vytvořenou těsně před smrtí, věnoval našemu okolí, napsal ji do ankety na záchranu Humprechta. Před dvěma roky byl in memoriam jmenován čestným občanem města Sobotky. Sobotka byla profesoru Pekařovi mnoho dlužna. V roce 1930 projednávalo městské zastupitelstvo návrh, aby byl po vzoru Vesce a Podkosti jmenován ke svým šedesátinám čestným občanem. Tento návrh demokratických stran byl zamítnut spojenými hlasy socialistů a komunistů. Demokratické strany mu tehdy slavnostně věnovaly na Podkosti alespoň pozdravnou adresu. Ale Pekařova pamětní síň na Humprechtě, která vznikla roku 1937, byla po 2. světové válce zlikvidována. K jeho odkazu se hlásili četní historici; hlásil se i Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, ale teprve po roce 1989 došlo i ve vztahu k prof. Pekařovi k zásadním nápravám křivd a znovu ve velkém počtu vycházejí jeho díla. Byla obnovena Pekařova společnost Českého ráje, znovu jeho jméno dostalo mladoboleslavské gymnázium, znovu byl vztyčen Pekařův pomník v Turnově a na Kosti byla odhalena jeho pamětní deska. V roce 1911 byl jmenován za Knihu o Kosti čestným občanem spojených obcí Vesec, Nepřívěc a Stéblovice. To mu udělila i spojená obec Podkost a Dobšín. Prof. Pekař měl rád Semtinskou lípu, měl rád všechny obce v našem okolí a v Knize o Kosti se věnoval jejich dějinám. Usnesení č. 1/2020 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libošovice ze dne 13.2.2020 Zastupitelstvo Obce Libošovice schvaluje všemi hlasy udělení čestného občanství prof. Josefu Pekařovi Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
6
AAASnění o Kosti plakát na web.jpg Snění o Kosti - Výstava HRAD KOST
U příležitosti 150. výročí narození historika prof. Josefa Pekaře připravil rodák z Podkosti Pavel Pospíšil tématickou výstavu ze své celoživotní sbírky
36
AAinfo o koronaviru.jpg Epidemie Koronaviru - BŘEZEN 2020
Březen měsíc knihy a čtenářů poznamenám celosvětovou krizí v důsledku pandemie COVID - 19. Bezpečnostní rada státu vyhlásila s účinkem od 11. 3. uzavření všech základních a středních škol, domovů pro seniory, kulturních a sportovních zařízení. Také naše knihovna je od pátku 13. března do omezení uzavřena. Přejeme všem našim čtenářům, přátelům a příznivcům pevné zdraví. Těšíme se po odeznění virového onemocnění opět na pravidelná setkávání s Vámi.
4
DPS Libošovice čteme 27_ 2_ 2020.jpg Domov pokojného stáří Libošovice - Pravidelné čtení
Jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek ve 13 hodin rády čteme a setkáváme se s klientkami/klienty, mnohdy bývalými čtenářkami sobotecké knihovny. Těší nás jejich zájem i vlídné přijetí ošetřujícího personálu.
2
novoročenka od Vendulky Pražské.jpg Novoroční přání - PF 2020
Rok plný svobody a krás života ve společnosti příjemných lidí a dobrých knih přejí svým čtenářům knihovnice Alena a Eva
2
Alena_uvedení_knihy 24. března slavnostní uvedení knih a vernisáž - BŘEZEN MĚSÍC KNIHY A ČTENÁŘŮ
Tradiční svátek knih a čtenářů jsme oslavili uvedením dvou knižních novinek. Regionální publikaci PROFESOR JOSEF NOVÁK botanik z Malechovic představil autor, historik KAROL BÍLEK. Knížka podává přehled o životě a díle významného českého botanika a pedagoga narozeného v roce 1846. Působil jako středoškolský profesor v Havlíčkově Brodě, jako okresní školní inspektor v Jičíně a nakonec jako ředitel učitelského ústavu v Hradci Králové. Zde 18. 9. 1917 zemřel. Byl vynikajícím znalcem lišejníků, zvláště v severovýchodních Čechách; objevil 4 nové druhy. Obsahově zajímavou publikaci ocenili ve svém vystoupení všichni tři její "kmotři" - Tomáš Grindl, Zbyněk Šolc i Ing. Josef Brixí. Knížku vydala Obec Libošovice, tisk MS Polygrafie s.r.o. Bakov n/J. Vznik druhé uváděné knižní novinky přiblížila a poutavým úryvkem doplnila knihu zápisků a vzpomínek historika prof. Františka Kutnara DĚKUJI ŽIVOTU její editorka PhDr. Hana KÁBOVÁ. Příjemným obohacením svátečního odpoledne byly hezké melodie, které na violoncello zahrála Pavlína Marcínová.
3
MDŽ_8__3___2018_10_ 8. březen oslavujeme společně čtením - MDŽ v Domově pokojného stáří
Mezinárodní den žen, svátek, který se slaví od roku 1908 v Americe, od roku 1910 v Evropě, OSN oficiálně uznala až v roce 1975. Knihovnice Alena a Eva si společně s klinty DPS v Libošovicích připomněly nejen jeho historii. Pro radost a potěšení jsme četly několik půvabných a laskavých povídek od spisovatel Františka Nepila. Závěrečný karafiát byl krásnou tečkou za svátečním odpolednem.
9
DSCN4231 Výlet a koncert TRIO TALIA - KARLŠTEJN 3. března 2018
Silné mrazy panující koncem února i počátkem března neodradily zájemce od výletu na památný hrad Karlštejn. Kromě prohlídky čekal účastníky mimořádný kulturní zážitek. O slavnostní zahájení letošní kulturní sezóny se postaralo ženské TRIO TALIA - klavíristka Monika Chmelařová, houslistka Jitka Břízová a zpěvačka sopranistka Veronika Vildmanová (YOU TUBE TRIO TALIA). V Rytířském sále Císařského paláce zazněly písně, operní árie a skladby našich i světových skladatelů.
21
plakát Galerie Na návsi březen - duben 2018 Doudovi - Výstava starých pohlednic
1
Alena_vítá_přítomné Exkurze u výtvarnice Vendulky Pražské - Přátelské setkání 24. února
12
Plakát_na_výstavu_ Novoročenky Vendulky PRAŽSKÉ - vtipné a radostné - GALERIE NA NÁVSI
ÚSMĚV VZBUZUJÍCÍ, PŮVABNÉ A VTIPNÉ JSOU NOVOROČENKY sobotecké chalupářky výtvarnice VENDULKY PRAŽSKÉ. První výstava roku 2018 zdobí chodbu obecního úřadu = Galerii Na návsi v průběhu ledna a února. Přátelské setkání s paní výtvarnicí - opožděná vernisáž - se koná v sobotu 24. února v 16 hodin. Srdečně zveme k prohlídce výstavy i na kus řeči.
18
PF_2018_Alena_a_Eva VÍTÁME OSMIČKOVÝ ROK - PF 2018
Pevné zdraví, radost i poučení z přečtených knih i ze setkávání s příjemnými lidmi přejeme nejen věrným a novým čtenářům, ale i všem dalším přátelům a příznivcům naší knihovny.
1
A_to_je_letos_druhá_výstava Galerie Na návsi - druhá úspěšná výstava J. KUNSTA - Listopad - prosinec 2017
Druhá výstava zručného amatérského malíře Dr. Jaroslava Kunsta vzbudila právem pozornost návštěvníků a čtenářů knihovny. V jejím průběhu byla v neděli 3. prosince slavnostně uvítána nová regionální publikace POVĚST O MALECHOVICÍCH. Námět Aleny Anny Kyselo zpracoval do literární podoby Petr Pešek v roce 2008. Do čtenářsky oblíbeného komiksu pověst předl právě Jaroslav Kunst. Vytisklo vydavatelství Gentiana Jilemnice. Finančně zabezpečila Obec Libošovice.
10
6__12___2017_návštěva_v_knihovně_ MŠ Libošovice v knihovně - MIKULÁŠSKÁ NÁVŠTĚVA
4
1_193_foto__65_ TRADIČNÍ VÝLET ČESKÝM RÁJEM - 17. listopad 2017
23
Libošovice_výstava_2017 VĚRA KLUCKÁ 30. září setkání s přáteli - Galerie Na návsi výstava
15
Prosincové_čtení_14__12___2017_ Prázdninové čtení v DPS Libošovice - 19. července 2017
4
cali_583 Oldřich a Ondřej Hakenovi - Prázdninová výstava fotografií
5
sramek2017 Vesecká náves PŘÁTELSKÉ POETICKÉ ODPOLEDNE - Středa 5. červnece v 16 hodin
12
Libošovice_kostel_věž 19. 00 PROHLÍDKA VĚŽE KOSTELA, 20.00 KULTURNÍ PROG - 9. června NOC KOSTELŮ
3
MYSLIVECKÝ DEN PRO CELOU RODINU - Sobota 3. června v 10 hdon
0
27. května vernisáž výstavy a beseda s K Bílkem - ŽENY A MAMINKY NAŠÍ HISTORIE
0
KVĚTEN/ČERVEN 2017 ILUSTRACE - VENDULKA PRAŽSKÁ - výstava
0
AAA LADAKH VŠEMI SMYSLY beseda s A. a M. Kunovými - DEN ZEMĚ 22. dubna 2017
Prostřednictvím vyprávění, vybraných fotografií a zvukových nahrávek, které manželé Alena a Martin Kunovi pořídili během tří návštěv Ladakhu, jsme se přenesli do vzdálené země vysokých sedel ležících na severu Indie. Na rozdíl od pestré, barevné a rušné Indie se s námi Ladakh podělíl o svůj klid a pohodu. Ne nadarmo se prý celé oblasti říká Malý Tibet. Právě buddhismus a kultura z něj vycházející nezaměnitelně vykreslila tvář zdejšího kraje. Území Ladakhu neklesá pod 3000 metrů a celá oblast se dá díky minimálnímu množství srážek označit za vysokohorskou poušť. I přes kruté životní podmínky si místní obyvatelé zachovali víru, optimismus a úctu k životu. Děkujeme za příjemné setkání, zajímavý zážitek a inspiraci k přemýšlení.
6
6._1_._2017_2_upraveno_ DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ LIBOŠOVICE 6. 4. 2017 - Pravidelné čtení - dubnové
3
LITERÁRNĚ VLASTIVĚDNÝ VÝLET 29. 3. 2017 - HORNÍ BRANNÁ
0
DSCN0025 Archeologie kraje básníků/Archeologie Sobotecka - PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
9
Stromy_v_grafice_a_poezii Jarní výstava ze sbírky Marie RUMLAROVÉ - STROMY V GRAFICE A POEZII
26
Abeseda Pivovary Českého ráje - Ing. Jaroslav EGERT - 4. BŘEZNA V 16 HODIN beseda
10
Březen_měsíc_čtenářů_2017 Nová výstava a besedy - BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2017
1
Čte_Eva Vzpomínka na básníka Fráňu Šrámka 140. výročí nar - Lednová Kavárnička 25. 1. 2017
První letošní setkání bylo věnováno připomínce 140. výročí narození a 65. výročí úmrtí našeho milého básníka Fráni Šrámka. Vzpomínková povídka Jaroslava Seiferta Studánka a básník byla doplněna přednesem básní Libošovice a Roubenka. Posluchače zaujala také četba povídky z knížky Františka Nepila Střevíce z lýčí: Čí jsou to koníčky na tom našem úhoře.
4
A_Ing._Karel_Čermák_foto_Václav_Šolc_ 11. 2. v 16 hodin beseda s ING. KARLEM ČERMÁKEM - OPOMÍJENÁ MÍSTA ČESKÉHO RÁJE
Radostné bylo sobotní únorové odpoledne v naší malé knihovně. Doslova praskala ve švech. Setkání s majitelem vydavatelství GENTIANA v Jilemnici Ing. Leošem ERBENEM a sběratelem pohlednic, milovníkem Karla Jaromíra Erbena, znalcem vlastivědy a historie Českého ráje, pečlivým a skromným badatelem, autorem řady krásných knih Ing. Karlem Čermákem bylo povznášející. Společně představili okolnosti vzniku knižní novinky OPOMÍJENÁ MÍSTA ČESKÉHO RÁJE. V knize nalezneme podrobně popsaná méně známá místa a události na Jičínsku, Sobotecku, Mnichovohradišťsku, v okolí Trosek a Hrubé Skály, na Turnovsku, Maloskalsku a Železnobrodsku, zastoupené je i Semilsko, Lomnicko a Novopacko. Jde o inspirativní publikaci, která vybízí k výletům a bližšímu poznávání našeho krásného koutu Čech.
7
Alena_zahajuje Beseda s genealogem Zbyňkem Šolcem a K. Bílkem - JAK SE DĚLÁ RODOKMEN
JSOU SETKÁNÍ A ZÁŽITKY, KTERÉ OBOHACUJÍ A ZKRÁŠLUJÍ NÁŠ ŽIVOT. Hluboké kořeny dávají křídla, znovu nás o tom přesvědčil nadšený amatérský genealog, s Libošovicemi a Soboteckem rodově spřízněný pan Zbyněk Šolc z Nového Jičína. Za vydatného přispění historika a znalce souvislostí Karola Bílka uvedl zvídavé posluchače do tajů sestavování rodokmenu. Uměleckým přednesem básní Václava Šolce a Fráni Šrámka pozvedl zimní podvečer herec a recitátor Josef Kettner. Děkujeme všem duším spřízněným.
15
3_-_včela_-_3D_-_15.2_.2016_ Obrázky a obrazy RSDr. Jaroslava KUNSTA - První výstava roku 2017
18
A_Slávka_tančí PRAVÁ KUBA beseda se SLÁVKOU CHRPOVOU - Sobota 14. ledna 2017 v 16 hod
Profesionálně připravená beseda s tancem, hudbou, pěknými fotografiemi, videozáznamem a zajímavými rozhovory zaujala hrstku posluchačů, kteří v zasněženém dnu spokojeně odcházeli z letošního prvního pořadu. Děkujeme šéfredaktorce časopisu Cykloturistika Slávce Chrpové za příjemný a obohacující zážitek.
7
PF_2017_Pospíšilovi PF 2017
Po sněhu půjdu čistém, bílém, hru v srdci zvonkovou... Fráňa Šrámek Sváteční, radostné tóny zvonů ať Vás provázejí o letošních vánočních svátcích a na cestách života po celý rok 2017. Pevné zdraví a příjemné chvíle s dobrou knihou Vám přejí, děkují za podporu a přízeň a těší se na Vaši milou návštěvu knihovnice Alena a Eva
1
DPS_prosinec_2016 Čteme Vánoční povídky Z. Malinského a M. Kubátové - Prosincová Kavárnička 15. 12.
Jak se vánočka dala pojistit proti připálení, Betlémské vyzvánění a další pohádky od spisovatele Zbyňka Malinského společně s půvabnou knížkou Marie Kubátové Kouzlo rodinného stolu byly posluchači vděčně přijaty pro svoji laskavost a lidskost, která k období Adventu neodmyslitelně patří.
3
a_František_Kozderka_zahajuje Sobota 3. prosince 2016 - Adventní přátelské setkání
Mimo čtyři skvělé muže, hlavní protagonisty setkání pány Josefa Kettnera, Mgr. Františka Kozderky, MUDr. Jindřicha Macouna a Doc. PhDr. Josefa Špůra, CSc. se k našemu příjemnému překvapení dostavil na besedu jako posluchač emeritní ministr zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., v současné době zastupitel Královéhradeckého kraje. Byl velmi milý a vstřícný, uvolněný jako celá atmosféra do posledního místečka zaplněné místonosti - viz. foto
18
fotila_HK Nejen do madeirské přírody s HANOU KLONFAROVOU - Madeira beseda 19. 11. 2016
7
AAA /Podzimní sváteční výlet do Českého ráje - 17. listopad 2016
15
16._listopadu_2016_ Blažena Kodlová Radostný kraj/Závěje - Podzimní čtení 16. 11. 2016
Vzpomínkou na 180. výročí úmrtí knížete českých básníků Karla Hynka Máchy jsme zahájili dnešní čtení. Dojemná povídka s regionálně umístěným dějem zaujala pozorné posluchače, kteří se v myšlenkách i slovy rádi na chvíli vrátili do dob svého mládí.
3
AAA_přednášející_Milan_Kálal Doc. Ing. Milan Kálal, CSc., mezi námi - Beseda 5. listopadu 2016
Vtipně, s šarmem sobě vlastním, přednášel zaplněné knihovně skvělým,zaujatým posluchačům přístupnou, populární formou přední světový atomový fyzik, Doc. Ing. Milan Kálal, CSc. na téma: MŮŽEME POCHOPIT VESMÍR, VE KTERÉM ŽIJEME? O úvodní vyladění se postarala mladá fletnistka Kristýnka Céeová.
18
vernisáž_001 1. října 2016 v 16 hodin Fotograf Jura Demel... - Vernisáž uprostřed výstavy
8
Říjnové_čtení_12._10_._2016_ 12. října Laskavý humor Zdeňka Svěráka - Říjnová Kavárnička
3
ADemel_výstava_září-říjen_2016_16 září - říjen 2016 JIŘÍ DEMEL FOTOGRAFIE - Nová výstava v Galeri Na návsi
15
ČTENÍ_1._ZÁŘÍ_2016_ ČTEME BABIČKY A ANDĚLÉ Eduard Martin - Domov pokojného stáří 1.září
5
komppor Poetickýma očima se dívám na svět - STŘEDA 31. SRPNA 2016 V 18.00
Vždyť trocha poezie nikoho nezabije...
1
A_hvězdář_Pavel_Brom Denní i noční porozování s hvězdářem Pavlem Bromem - POZOROVÁNÍ OBLOHY 13. srpna
14
Malá_Lhota_želva_z_indické_žuly_na_návsi Beseda 19. července v 18 hod. se SYLVOU DANÍČKOVOU - RODÁCTVÍ A VLASTENECTVÍ
7
plakátek_na_web prázdninová výstava červenec - srpen 2016 - OBRAZY HANY KŘELINOVÉ
26
A_červnová_kavárnička F. Lukeš -Mám tolik práce, že si jdu raději lehout - Červnová kavárnička 16. 6.
Moudrá zamyšlení katolického kněze Františka Lukeše vyšla v několika knížkách. Pro červnové čtení jsme sáhly do dvou z nich: Celý život jsem se učil a přece jsem propadl a Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout
3
AAA Koncert v kostele sv. Prokopa v Libošovicích - NOC KOSTELŮ 10. června 2016
7
A_MŠ_Vesely_Panacek nedělní návstěva knihovny s pohádkou na dobrou noc - MŠ VESELÝ PANÁČEK 29. 5. 2016
4
AAA_oslavenec_Jáneček Svatojánské pouťové putování za sochami sv. Jana N - Neděle 22. května 9.30
11
Martínek_Svoboda 10. KVĚTNA 2016 NÁVŠTĚVA MŠ LIBOŠOVICE - DOPOLEDNE S KNÍŽKOU
2
výstava Květen - červen 2016 VÝTVARNÉ PRÁCE DĚTÍ - Výstava MŠ Libošovice
16
Jarní_Kavárnička Vzpomínky z dětství napsal a nakreslil Josef Lada - JARNÍ KAVÁRNIČKA STŘEDA 20. 4.
6
A_to_je_výstavka Sobota 16. dubna v 16 hod. beseda s Evou Francovou - KUCHAŘKA ZE SVATOJÁNU
Přátelské setkání a beseda s výtvarnicí, fotografkou a skvělou kuchařkou paní EVOU FRANCOVOU, KUCHAŘKOU ZE SVATOJANSKÉHO ÚJEZDU, byla nesmírně inspirativní a příjemná. http://rozhovoryvesvatojanu.blogspot.cz/ http://kucharkazesvatojanu.blogspot.cz/ www.dilna.3mosquitos.cz
10
Alena_a_Martin PAMĚŤ KRAJINY A CESTY K NÍ s archeologem M. Kunou - Beseda 2. dubna
12
A_Alena O LIDECH A S LIDMI S VENKOVSKOU DUŠÍ - Beseda 12. března 2016
18
Kavárnička_9._března_2016_ 9. března nejen o bramborách - OD JARA DO ZIMY s panem Ladou
5
Jaro_v_Českém_ráji Jarem vonící Český ráj očima Jaroslava Najmana - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Skvělý fotograf Jaroslav Najman zapůjčil na "Jarem vonící výstavu" soubor krásných fotek, které ozdobí Galerii Na návsi v březnu a dubnu 2016
12
Únorová_Kavárnička 110. VÝROČÍ ZAVEDENÍ ŹELEZNICE - ÚNOROVÉ ČTENÍ
Únorová "Kavárnička" v Domově pokojného stáří v Libošovicích se konala ve čtvrtek 18. 2. za účasti 15 klientů. V úvodu jsme zalistovali v nově vydaném slovníku osobností "Kdo je kdo v dějinách Sobotecka a Dolnoubovska". Po přečtení několika hesel byla za napjaté pozornosti přečtena povídka Trať z knihy Blaženy Kodlové Radostný kraj, která nám připomněla dobu před více než sto lety, kdy byla do našeho kraje zavedena železnice.
6
První_návštěva_v_roce_2016 Pohádka o kohoutkovi a slepičce - Návštěva z MŠ Libošovice
Ve čtvrtek 11. února přišli do knihovny malí školáčci z místní mateřské školy na letošní první návštěvu. S chutí si prohlédli připravené knížky a vyslechli pohádku O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE o umění rozdělit se.
12
A_A_ale_to_je_pěkná_nástěnka! Lednová - PRVNÍ SETKÁNÍ V ROCE 2016
20. ledna jsme se letos poprvé sešli ke společnému čtení. Tentokrát jsme se potěšili vlídnými příběhy z pera spisovatele Františka Nepila.
7
A_A_Autogramiáda_Karol_Bílek Uvedení knihy Kdo je kdo v dějinách Sobotecka ... - Slavnostní setkání 23. 1. 2016
"FESTIVAL TVŮRČÍCH MOZKŮ A PLÁPOLAJÍCÍCH SRDCÍ PRO ČESKÝ RÁJ",tak zhodnotil v závěru slavnostní setkání básník Josef Brož - více informací v oddíle ZPRÁVY Z AKCÍ
33
Zimní_motivy_výstava_prosinec_2015_-_leden_2016 výstava v Galerii Na návsi ze sbírky M. Rumlarové - ZIMNÍ MOTIVY V GRAFICE
Krásná výstava grafiky se zimními motivy čeká na své návštěvníky v Galerii Na návsi.Ze své sbírky velkoryse tuto výstavu připravila a naší knihovně k vystavení zapůjčila skvělá sběratelka a výtvarnice paní Marie Rumlarová. Srdečně zveme milovníky umění k prohlédnutí a návštěvě do konce února 2016.
18
AAAProsincová_Kavárnička_2._12_._2015_pohled_oknem 2. 12. 2015 čteme SLAVÍKA Z DUBOVÉHO LESA - Prosincová KAVÁRNIČKA
Na listopadové setkání s knížkou Josefa Vágnera,zakladatele ZOO ve Dvoře Králové, KIMURY, jsem si zapomněla vzít s sebou foťák. Dojemné vyprávění afrického lovce a poutavé zachycení zážitků a dojmů z odchytu vzácných zvířat naše milé posluchače velice zaujalo. Máme radost, že i dnešní čtení z nové knížky o statečných slavících mělo velký úspěch. V letošním roce to bylo předčítání poslední. Vážíme si přátelské přízně našich posluchačů a těšíme se na setkání v novém roce 2016.
8
Libošovický_kostel_s_vlajkou 17. listopadu 2015 - Sváteční výlet Českým rájem
PODZIMNÍ VÝLET ČESKÝM RÁJEM V ÚTERÝ 17. LISTOPADU SE POVEDL. Na sraz ve 13 hodin na horní konec Libošovic přijely 4 statečné dámy, 2 z Markvarticka, 2 z Libáňska.Přesto, že celé sváteční dopoledne pršelo, nenechaly se odradit mraky zataženou oblohou. A dobře udělaly. Postupně se vyjasnilo a příjemně vlahý vzduch nám všem doslova "chutnal".Po přivítání u pamětní desky knížete českých básníků K. H. Máchy a recitaci úryvku z Máje jsme pokračovaly po červené TZ Lažanskými lomy k Žehrovce, s krátkým zastavením u reliéfu "POUSTEVNICE" a u nejstarší trampské osady Ell Torro. Pak po lávce přes Žehrovku kolem "Františkových lázní" na silnici. Zde nás už čekala další účastnice svátečního putování s pejskem. Společně jsme pokračovaly k Přibylu, odbočkou vpravo k Podsemínskému mlýnu. Také zde se k naší radosti skupinka o jednu turistku rozrostla. Mírným stoupáním jsme po odbočení vlevo vyšly na Semín, ke krásně zrekonstruovanému bývalému dvoru. Krátký odpočinek s posezením u bábovky byl doplněn četbou pověsti o Poustevnici v Lažanských lomech. Na zpáteční cestě nás čekalo příjemné a osvěžující zastavení ve Skálově mlýně. Mlynářská dcerka paní Věruška Flanderková s manželem nás přátelsky pohostila ve starobylé citlivě zrekonstruované kuchyni s pecí na chléb. Poté jsme potemnělým lesem vystoupaly k Záhorsku, polní cestou k silnici a spokojené jsme se vrátily k zaparkovaným autům zpátky do Libošovic. SLÁVA VLASTI, VÝLETU, NEZMOKLY JSME, UŽ JSME TU!
6
Říjnové_čtení Podzimně naladěná "Kavárnička" - ŘÍJNOVÉ ČTENÍ 21. 10. 2015
Říjnové setkání s knížkou patřilo dvěma povídkám spisovatelek Vlasty Javořické a Marii Pitnerové. Mistrně zaznamenaly nelehký život našich venkovských předků. Obě povídky byly naladěny na veselou notu, což naše milé poluchače i nás potěšilo i pobavilo. Těšíme se na příští setkání s klienty Domova pokojného stáří v Libošovicích.
4
plakátek Galerii Na návsi zdobí fotky Jaroslava Najmana - Podzimní výstava fotografií
Fotograf Jaroslav Najman má citlivou duši, bystré oko a velkou lásku k Českému ráji. Známá i méně známá místa a děje umí zachytit objektivem svého fotoaparátu v pravém okamžiku. Krásné fotografie voní podzimem a lákají k procházkám. Přijďte se přesvědčit a inspirovat. Těšíme se i na Vaši návštěvu.
21
Čtení_23._9_._ Ota Pavel Pohár od Pánaboha - Zářijové čtení v DPS -
Ve středu 23. září jsme čtením dvou dojemných povídek vonících člověčinou z pera sportovního novináře a skvělého spisovatele Oty Pavla z knihy Pohár od Pánaboha navázaly na úspěšný sportovní den, který v Domově pokojného stáří zaujal a aktivně zapojil většinu babiček a dědečků - viz. odkaz http://sobotkacharita.cz/domov-pokojneho-stari-libosovice/clanky-domov/sportovni-den-v-domove/#!prettyPhoto
5
Sny_pod_kloboukem_13._8_._2015_ SNY POD KLOBOUKEM letní čtení - ČTVRTEK 13. 8. 2015
Laskavá spisovatelka, pohádkářka a skvělá vypravěčka paní Marie Kubátová napsala mnoho knih pro děti i dospělé. Z velké nabídky jsme vybraly my knihovnice jednu z posledních s poetickým názvem SNY POD KLOBOUKEM. Dvě povídky o úctě k předkům a starým věcem jsme moc rády pozorným posluchačům přečetly.
6
Humprecht_25._7_._2015_ Humprecht MISTR JAN HUS SCÉNICKÉ ORATORIUM - Sobota 25. 7. v 18 hod.
SOBOTA 25. července patřila na zámku Humprechtu od 18 hodin důstojné připomínce 600. výročí upálení našeho národního mučedníka, myslitele, reformátora církve a upravovatele jazyka, charismatického řečníka a rektora Karlovy univerzity. Scénické oratorium MISTR JAN HUS o Husově životě a odkazu (oceněné Václavem a Dagmar Havlovými na Mezinárodním festivalu Zlatá Praha 2006) v komorní verzi představili přítomným divákům Richard Pachman (zpěv, autor hudby a textů)a Dita Hořínková (zpěv, herecké vstupy).
6
Libošovice_22._7_._2015_ DPS Libošovice Odpoledne s trempskou písničkou - Středa 22. července ve 14 hod
Horké bylo středeční odpoledne 22. července. I proto se poetické setkání s trempskou písničkou a verši pana Josefa Brože nekonalo na příjemném dvorku, ale v jídelně DPS. Kamarádi trempíci přišli zahrát známé a oblíbené písničky, které klienti dobře znají ze svého mládí. Setkání obohatil svoji přítomností a dojemným vyprávěním básník Českého ráje pan Josef Brož. Ač již čtyřiadevadesátiletý, přijel sám autem společně s bratrem z rodných Lhotic u Mnichva Hradiště. Radujeme se z příjemné atmosféry, která rozjasnila tváře babiček a dědečků. Děkujeme všem, kteří k dobré pohodě parného letního dne přispěli.
10
Beseda_s_Karlem_Čermákem_18._7_._2015_ Beseda se sběratelem a badatelem Karlem Čermákem - Sobota 18. 7. 2015 v 17 hodin
Ing. architekt Karel Čermák je významný regionální badatel a sběratel. Díky jeho badatelského úsilí a soustředění se mohli zájemci podrobně seznámit s obtížnými okolnostmi postavení většiny nejstarších soch a pomníků. Cílem uspořádat v Libošovicích v letošním roce, kdy si připomínáme významné 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, výstavu a besedu bylo připomenutí jeho života a odkazu. Proč právě v Libošovicích? Pěkná socha našeho národního mučedníka zdobící předzahrádku libošovické školy od roku 1928 většině místních občanů téměř zevšedněla. Na Sobotecku je to socha jediná. Její vybudování inicioval vynikající řídící učitel Antonín Boch. Vážíme si vstřícného přístupu současného pana starosty Vítka Svobody postarat se o dobrý vzhled a stav sochy, ale i o květinovou výzdobu. Věříme, že většina kolem jdoucích tuto péči také jistě ocenila. Děkujeme.
5
Sobotka_15._7_._2015_ PŘÁTELSKÉ POETICKÉ LETNÍ ODPOLEDNE - Sobotka 15. 7. 2015
Ve středu 15. července 2015 se od 14 hodin konalo v Domě seniorů v Sobotce PŘÁTELSKÉ POETICKÉ LETNÍ ODPOLEDNE. Z básnických sbírek básníka Českého ráje JOSEFA BROŽE pořad připravil a recitoval herec JOSEF KETTNER, emeritní ředitel mladoboleslavského divadla. Příjemný hudební doprovod zajistil na harmoniku pan ŠTEFAN HUDEC z Jičína. Společně jsem si zazpívali a čtyřiadevadesátiletý básník zavzpomínal na dobu mládí.
10
MJH_v_Libošovicích Nejstarší sochy a pomníky Mistra Jana Husa - Prázdninová výstava MJH
PAMĚTNÍ KNIHA ŠKOLY LIBOŠOVICKÉ (vedena od roku 1867) výpis str. 256 – 257 HUSŮV PAMÁTNÍK V místním Sdružení volné myšlenky tlumočeno bylo přání vedení v Praze, aby obnovení svátku Husova v r. 1925 oslaveno bylo nějakou trvalejší památkou. Při jednání se Sokolem, sborem dobrovolných hasičů a s obecním zastupitelstvem zdejším bylo na návrh p. O. Černého usneseno, aby v upomínku 1. svátku Husova postaven byl důstojný památník. Při jednání o jeho umístění přišlo na návrh p. O. Černého v úvahu místo na přední školní zahrádce. Místní školní rada ve své schůzi konané dala svolení, aby na označeném místě byl památník postaven. Dne 6. července 1925 konána byla před školní budovou slavnost položení základního kamene pro Husův památník. Školní rok ukončen byl 27. června 1925. V tento den ve všech třídách bylo promluveno způsobem věku žactva přiměřeným o světlé památce Mistra Jana Husa. Str. 279 Družstvo pro postavení pomníku M. J. Husa požádalo m. š. r. o svolení, aby terasa v popředí školních zahrádek mohla býti upravena podle návrhu architekta p. Čeňka Musila v Jičíně. Místní školní rada ráda k tomu svolila a přispěla na úpravu terasy a oplocení 2 000,- Kč. Úprava tato stala se koncem školního roku a začátkem prázdnin. Pískovcové kvádry zdarma opracovali pánové: Frant. Havlík, četař vrchní stavby dráhy, Frant. Adam, kameník a Jos. Ječný, rolník, všichni z Libošovic. Kvádry z Lažanských lomů zdarma přivozili rolníci Jan Ort a O. Černý. Dne 6. července 1928 byla slavnostně odhalena socha M. J. Husa, jež na základě dřívějšího svolení m. š. r. umístěna jest na přední školní zahrádce. Socha tato jest slušným dílem akademického sochaře p. Josefa Bílka z Hořic. Slavnosti odhalení pomníku, jež konána byla v rámci oslav 10. výročí trvání republiky za protektorátu okresní správní komise v Sobotce, zúčastnila se selská jízda okresu soboteckého , tělocvičné jednoty Sokol, hasičské sbory a četné občanstvo místní i okolní. Slavnostní řeč měl PhDr. p. Jos. Čihula, zástupce ředitele reálky v Jičíně. Zapsal řídící učitel a kronikář Antonín Boch
1
AAplakátek_obdélník Beseda s autorkou knížky na Humprechtu 25. 6. 2015 - H.U.S. Hus úplně světovej
U příležitosti letošního významného 600. výročí upálení Mistra Jana Husa byla v nakladatelství Kalich vydána knížka pro starší děti "H.U.S. Hus úplně světovej". Autor ilustrací Lukáš Fibrich vystavuje vtipně pojaté kresby na zámku Humprechtu. Zkušená autorka knihy Klára Smolíková pracovala řadu let v Husitském muzeu v Táboře, zná dobře dějinné události spojené s osobností myslitele, reformátora a pravdě oddaného mučedníka Mistra Jana Husa. Tvůrčí dílna s páťáky jičínské ZŠ, Husova ulice se povedla.
5
Červnová_kavárnička Libošovice 17. června Mám tolik práce... - Čtení v Domově pokojného stáří
Poslední kapitolou z prvního dílu Káji Maříka jsme zakočily ve středu 17. června toto čtení. Další knížky napsal pan farář František Lukeš. Z jeho humorně laděných povídkových knížek jsme na zkoušku zvolily tu s úsměvným názvem "Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout". Radujeme se, že čtení příběhů naše vděčné posluchače zaujalo a vyloudilo tak potřebné úsměvy a dobrou náladu. Čerstvé jahody z Eviny zahrádky byly sladkou tečkou za hezkým setkáním.
6
A_Závěrečná_slavnost_Celé_Česko_čte_dětem_7._6_._2 Medovníčkovo závěrečné počteníčko - Slavnost čtení 8. června v JC
V pondělí 8. června na Medarda se v dětském oddělení Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně konalo slavnostní ukončení dílčího projektu Celé Česko čte dětem - čtení babiček v mateřské škole ve Fügnerově ulici v Jičíně. Jako host tentokrát četla dětem, učitelkám i nám, čtoucím babičkám, paní ředitelka ZUŠ Jaroslava Komárková, která je zároveň v zastupitelstvu města. Ve třídě Motýlků jsem po celý školní rok četla na pokračování půvabnou knížku o Medovníčkovi. Proto jsem na závěr požádala manžela včelaře, aby dětem o včelkách krátce vyprávěl, vedle plástu si bylo možné prohlédnout i živou matku královnu a několik včelek. Děti i paní učitelky byly nadšené.
8
Alena_s_Capkou MYSLIVECKÝ DEN PRO CELOU RODINU - Oslava dne dětí 6. června 2015
Druhý ročník Mysliveckého dne pro celou rodinu se opět povedl. Dobře připravený areál mysliveckého zařízení přilákal i letos celé rodiny, které se s nadšením zapojily do všech připravených soutěží a věku přiměřených her.
16
Humprecht_básník_Českého_ráje_Josef_Brož Podvečer s verši Josefa Brože na zámku Humprechtu - KRAJINA BÁSNÍKOVA ZPĚVU
Krásné bylo setkání v Galerii zámku Humprechtu v závěru letošního května. S dojemnou péčí, profesionalitou a láskou připravený poetický pořad básní a hudby přilákal potěšující počet posluchačů. Dokonalý přednes poezie básníka Josefa Brože za doprovodu houslí a zpěvu přinesl nám všem nevšední zážitek. Děkujeme pětici umělců za nezapomenutelný umělecký zážitek.
8
A_Jáneček_v_Malechovicích CHVÁLA SBĚRATELSTVÍ 23. 5. 2015 - Svatý Jan Nepomucký beseda
9
kresba_Eva_Skořepová_zmenšeno Svatý Jan Nepomucký ve výtvarném umění - Výstava květen - červen
10
A_dort_pro_pana_doktora Jubilant Jiří Waldhauser na besedě 25. 4. 2015 - SONDA DO ARCHEOLOGIE LIBOŠOVIC
Čerstvý sedmdesátník, akademický pracovník,známý archeolog, kustod mnoha výstav a publicista PhDR. Jiří Waldhauser přijal naše pozvání pobesedovat opět v Libošovicích. V úvodu byl obdarován dortem (upekla naše mladá čtenářka Markéta Maděrová), který postupně plnil funkci sladké odměny za dobře zodpovězené otázky. Po gratulaci k nedávným narozeninám posluchače seznámil s rekonstrukcí Keltské zabíjačky. Poté následovala bohatá diskuze a zajímavé vyprávění o nových poznatcích a náhledech v oblasti archeologie. Na kytaru přijela z Mladé Boleslavi vzácnému hostu a všem přítomným posluchačům zahrát Hanka Hrdinová. Děkujeme všem za příjemný jarní podvečer a milé setkání.
13
Alena_čte_Káju_Maříka_22._4_._2015_ DUBNOVÁ KAVÁRNIČKA - Středa 22. dubna 2015
Čtení v útulné Kavárničce Domova pokojného stáří v Libošovicích pokračuje. Tentokrát jsme otevřeli knížku vonící dětstvím Kája Mařík. Několik prvních kapitol potěšilo a úsměv na tváři vykouzlilo pozorným posluchačkám i nám, čtenářkám Aleně a Evě. Za upečení výborné bábovky děkujeme Dráže.
4
1 Čtení v mateřské škole Fugnerova v Jičíně - PROJEKT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
V úterý 21. dubna jsme si přečetli další kapitoly z knížky o skřítku Medovníčkovi - Jak zachránil kapra Animuka a O větru Větroplachovi. Děti jsou skvělými, pozornými posluchači s řadou otázek a vlastních postřehů z pozorování přírody.
5
Jarní_Kavárnička_25._3_._2015_ Čteme Zahradníkův rok bratrů Josefa a Karla Čapka - Kavárnička vonící jarem
Ve středu 25. března vonělo v jídelně DPS jaro. Krásný text Karla Čapka s půvabnými obrázky bratra Josefa nás zavedl na jarní zahrádky, jak je vnímá v březnu a v dubnu každý nadšený zahrádkář. Za upečené dobroty děkujeme kamarádce Drahušce Boháčové.
6
A_beseda_s_promítáním Beseda s hebraistkou Mgr. Terezií Dubinovou 21. 3. - Co se to děje v dnešním světě?
První jarní den jsme letos oslavili společně zajímavou besedou o našem neklidném světě. Hluboké historické kořeny dnešních problémů, soužití židů, křesťanů a muslimů, příčiny islámského terorismu, o tom všem zasvěceně hovořila vzdělaná a noblesní Mgr. Terezie Dubinová, PhD. kulturoložka a hebraistka,lektorka a autorka zajímavých knih - http://www.oheladom.cz/
11
A_farář_Petr_Němec PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ S PATEREM PETREM NĚMCEM - Z Bulharska do Sobotky 14. 3.
Do posledního místa zaplněné sobotecké divadlo bylo svědkem skromného vystoupení bývalého soboteckého a libošovického faráře Petra Němce. V letech 1980 - 1990 působil v naší farnosti jako mladý a velmi aktivní duchovní spráce. Dokázal získat mladé lidi, začal s opravou soboteckého chrámu sv. Maří Magdaleny, s kytarou chodíval i do školy. Dojemná setkání a přízeň lidí místních i vzdálených umocnila radost, která prostoupila do všech zúčastněných. Více informací na www.libosovice.cz a fotografie http://libosovicecz.rajce.idnes.cz/Z_Bulharska_zpet_do_Sobotky_2015/
5
A_Fotograf JULSKÉ ALPY OBJEKTIVEM JOSEFA VITÁKA - Vernisáž výstavy 7. března
Komorně laděná vernisáž krásných fotografií Julských Alp zahájila výstavu, která bezesporu potěší všechny návštěvníky Galerie Na návsi a naší knihovny. Evokuje mimo jiné i vzpomínky na naše dědečky, kteří jako vojáci Velké války před 100 lety bojovali v těchto drsných vysokohorských podmínkách. Poetické záběry stojí za zhlédnutí, doporučujeme je Vaší pozornosti, milí přátelé! Děkujeme panu Inf. Josefu Vitákovi za příjemnou spolupráci.
19
Celé_Česko_čte_dětem_2._3_._2015_ ČTENÍ DĚTEM V MŠ V JIČÍNĚ - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Medovníček a víly byla pohádka, kterou babička Alena přečetla s potěšením pozorným dětem v jičínské mateřské škole v pondělí 2. března 2015.
3
Kavárnička_26._2_._2015_ Čteme v Domově pokojného stáří v Libošovicích - Únorová Kavárnička
Ve čtvrtek 26. února jsme si společně s našimi věrnými posluchači připomněli 110. výročí narození skvělého člověka Jana Wericha. Potěšením bylo připomenout si nestárnoucí písně Jiřího Voskovce,Jana Wericha a Jaroslava Ježka a číst moudré pohádky z knížky ˇUsměv klauna určené dospělým čtenářům a posluchačům.
9
Košíky Tvůrčí setkání s výtvarnicí Zdeňkou Brixovou - PLETEME KOŠÍKY 14. 2. 2015
1
beseda_Indie S JITKOU CHRTKOVOU DO INDIE - Beseda s promítáním 7. 2. 2015
NEMUSÍME DĚLAT VELKÉ VĚCI, STAČÍ JEN MALÉ VĚCI DĚLANÉ S VELKOU LÁSKOU... parafráze citátu Matky Terezy zazněla v úvodu příjemného setkání ve zcela zaplněné knihovně v sobotu ve svátek sv. Veroniky. Spokojeni odcházeli posluchači z besedy doplněné promítáním fotografií a filmovou ukázkou z pravé a nefalšované indické svatby. Osobně se typického obřadu přímo v Indii zúčastnila společně s kamarádkami mladá křehká blondýnka ze Sobotky Jitka Chrtková. Pozorné návštěvníky besedy a výstavky kreseb indických dětí zaujalo i přiblížení vzniku kreseb a další, pro nás tak exotické poznatky a zážitky. Děkujeme za příjemné setkání a těšíme se na spolupráci českých a indických dětí. Výkresy českých dětí ze Sobotecka odveze nadšená propagátorka výuky masaží dětí dětmi Jitka Chrtková na oplátku do Indie. Tak se dohodla s ředitelkou ZŠ v Sobotce J. Knapovou, která ji první sadu výkresů přímo předala. Za tradiční ochotu a pomoc při promítání děkujeme Mírovi Vaňkovi.
12
A SVĚT OČIMA INDICKÝCH DĚTÍ - Únorová výstava
Obrázky namalované indickými dětmi přivezla ze svého pobytu v Indii Jitka Chrtková ze Sobotky, která učila v indických školách děti ze slumu.
20
Dvorek_DPS Čteme v Domově pokojného stáří v Libošovicích - LEDNOVÁ KAVÁRNIČKA
Poslední kapitolou z Babičky Boženy Němcové jsme zahájili první letošní "Kavárničku". Ve středu 28. ledna jsme společně znovu zavzpomínali na dobu svého mládí a ocenili literární skvost, kterým pro nás Babička je. Těšíme se na další pravidelná setkávání a předčítání vděčným klientům libošovického DPS.
4
A Slavnostní uvedení nové knihy v sobotu 24. ledna - MLÝNY NA KLENICI
Od pramene v Nepřívěcké hůře, přes Libošovice Prokopským údolím na Kost a do Plakánku a pak ještě dalších pár km až do Mladé Boleslavi protéká říčka Klenice. Zájem lidí o bližší poznání svého domova je nesmírně potěšující. Tentokrát knihovna doslova praskala ve švech. Poutavé vyprávění zemědělského inženýra Václava Šolce z Řepova, autora nové knihy o historii mlýnů na říčce Klenici, provázelo promítání fotografií. Detaily z objevování zašlé slávy mlynářského řemesla zasvěceně doplňoval Tomáš Grindl. Doplňující informace zazněly i z publika. Na cestu ke čtenářům vyprovodila pečlivě připravenou knihu "mlynářská dcerka" paní Věra Flanderková ze mlýna Podsemín a rodák od Klenice z Dolního Bousova, umělecký kovář, nadšený ornitolog, odborník na slavíky Pavel Kverek.
21
Alenka_Mocáková 21. ledna SLAVNOSTÍ UVEDENÍ NOVÉ BÁSNICKÉ SBÍRKY - Josef Brož Vlaštovičky
Dobrá nálada provázela milou slavnost ve středu 21. ledna odpoledne. V malované kolébce se tentokrát pohoupala nová básnická sbírka Vlaštovičky. Básník Českého ráje pan profesor Josef Brož napsal půvabné básničky, děti ze sobotecké základní školy k nim nakresily neméně půvabné obrázky. Přátelské setkání bylo dobrou příležitosí k blahopřání. 27. ledna oslaví básník své 94 narozeniny. Blahopřejeme!
18
A_kresba_kostela_sv._Prokopa_ NOVOROČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY - Sobota 3. 1. 2015
Návštěvníky a zvídavými posluchači zcela zaplněný libošovický kostel sv. Prokopa ocenil výkony mladých hudebníků, žákyň a žáků z Libošovicka sobotecké pobočky jičínské ZUŠ. Zaslouženým potleskem bylo odměněno profesionální vystoupení zpěvačky Veroniky Vildmanové za doprovodu houslistky Jitky Koláčné Břízové. Obdivuhodným výkonem potěšil posluchače rovněž iniciátor koncertu skvělý Smíšený pěvecký sbor Bendl a Stojmír ze Sobotky a Dolního Bousova se svoji mladou nadšenou sbormistryní Pavlínou Těšínskou. Příjemným slovem provázela koncert paní Marie Buchtíková. Výtěžek ze vstupného bude věnován na opravu památných varhan. Přátelsky srdečné bylo i setkání s umělci před a po koncertu v naší knihovně. Děkujeme všem, kteří přispěli ke krásnému novoročnímu kulturnímu zážitku.
13
Alena,_Eva,_Věrka VÍTÁME NOVÝ ROK 2015 - NOVOROČNÍ SETKÁNÍ U LAVIČKY
Ve čtvrtek 1. ledna 2015 v 15 hodin se tradičně sešli čtenáři, přátelé a příznivci libošovické knihovny na Novákově v Malechovicích. Společně si zazpívali a přivítali nový rok. Jen všechno dobré, pevné zdraví, hodně radosti z dobré četby přejí svým čtenářům a těší se na jejich pravidelné páteční návštěvy knihovnice Alena a Eva
11
A_to_jsou_modely_vánočních_stromečků Středa 10. 12. tvoříme s výtvarnicí Z. Brixovou - RODINNÁ VÁNOČNÍ DÍLNA
Paní Zdena Brixová ochotně připravuje milá tvořivá setkání pro celou rodinu. Tentokrát si malí i velcí "vyrobili" půvabné vánoční stromečky. Radost šikovných umělců doslova prozářila prostor knihovny. Přejem dětem i dospělým, aby je provázela nejen v době vánoční, ale po celý nadcházející rok 2015.
24
AA_to_je_Zimní_výstava_2014-2015 Výtvarné práce žákyň a žáků sobotecké ZŠ - ZIMNÍ VÝSTAVA 2014/2015
18
ABeseda_s_K._Knopem_20_._9_._2014_v_Libošovicích5_ 20. září 2014 za účasti autora Karla Knopa - Kost uvedení nové knihy
Svoji rozsáhlou záslužnou publikaci představil věrným příznivcům hradu Kost dlouholetý neúnavný badatel Karel Knop. Detailní zpracování nových poznatků o událostech a stavebním vývoji jednoho z nejzachovalejších hradů u nás vypsal a zdokumentoval autor do knihy s názvem HRAD KOST. Děkujeme mu za velkorysý dar, kterým obohatil fond naší knihovny.
8
17_listopad_Koncert_Kryl_14_11_2014_Sobotka_divadl SPOLEČNÉ VZPOMÍNÁNÍ NA 17. LISTOPAD ´39 a ´89 - 25 LET SVOBODY
21
Eva_čte_Babičku Podzimní čtení v Domově pokojného stáří - Další kapitoly z Babičky
4
čtení_nás_baví Pěšky na návštěvu knihovny 23. 10. druháci další - Další beseda o knížkách
7
beseda_22._10_._2014_ Pěší výlet do knihovny 2. tř. ZŠ Sobotka 22. 10. - Beseda o knížkách a čtení
11
čtenářka Symboly české státnosti - lípa a 180. výročí hymny - BESEDA SE SOBOTECKOU ŠD
13
A_to_je_zahájení_výstav PODZIMNÍ VÝSTAVA J. Q. VALTERA V GALERII NA NÁVSI - tOULÁNÍ KRAJINOU ČESKÉHO RÁJE
Příjemné obrázky důvěrně známých míst vystavuje majitel soukromé Galerie Na Špejcharu v Bukvici u Jičína pan Jiří Qido Valter. Příjemným doplněním je výstava nápaditých vkusně vytvořených půvabných bytových doplňků a drobných dárků pro radost. S citem pro přírodní materiály,celoročně sbírané a usušené, s pečlivou trpělivostí vytváří paní Štěpánka Čubanová pozoruhodné výrobky pro radost sobě i druhým. O slavnostní ráz zahájení obou výstav se v sobotu 4. října postarali sami autoři. Hudební složku vernisáže obstarali zpěvačka Veronika Vildmanová z Jičína a kytarista Vladimír Macoun z Břeclavi.
23
A_básník_u_Žehrovky Slavnostní uvedení básnické sbírky Josefa Brože - PÍSEŇ O ŽEHROVCE 21. 8. 2014
K nezapomenutelným zážitkům letošního roku 2014 bezesporu patří krásné setkání na hrázi Podsemínského rybníka. Ve smutně památný den 21. srpna odpoledne se zde sešlo mnoho ctitelů a příznivců neúnavného básníka Českého ráje pana prof. Josefa Brože. Za doprovodu kytar, houslí a banja střídavě zněly známé trampské písně, recitace básní v podání obyvatelky nedaleké chaty paní Věry Buckové a herce a recitátora Josefa Kettnera. Knižní novorozeňátko bylo mezi čtenáře vyprovozeno přáním třech kmotrů, domácí podsemínské „mlynářské dcerky“ paní Věry Flanderkové, sponzora sbírky Jaroslava Egerta, mimo jiné autora knihy Mlýny na Žehrovce, a ilustrátora knihy Petra Kazdy. Tento laskavý a vlídný umělec připravil autorovi a všem účastníkům milé překvapení, pamětní medaili. Přátelská slova samotného básníka, kterého úvodem představil pan Tomáš Grindl, potěšila a pohladila přítomné přátele libošovické knihovny. Děkujeme všem za vzácné chvíle přátelské sounáležitosti, Flanderkovům, majitelům mlýna Podsemín za příkladnou sousedskou pohostinnost a čtenářům poezie příjemné chvíle s touto půvabnou knížkou.
14
A_tak_Vás_zveme Výstava fotografií ing. Josefa Vitáka - LÉTO A MOŘE - ŽENA A MÓDA
Vernisáž výstavy v sobotu 2. srpna byla příjemnou příležitostí k přátelskému setkání a k blahopřání k životnímu jubileu skvělému fotografovi panu Ing. Josefu Vitákovi. Svoji výstavu uvedl následujícími slovy: Léto, prázdniny, moře, krásná příroda a navíc půvabné ženy a móda - kombinace příjemností, kterým se těžko odolává. Je krásné je právě v těchto dnech prožívat, proto jsme je vybrali pro naši prázdninovou výstavu. Co nás k tomu vedlo? Přání podělit se s návštěvníky o hezké zážitky, které jsme při svém putování prožili. Vážnější témata si ponecháme na příhodnější dobu. Malá výstava fotografií vás chce aspoň na pár chvil vytrhnout z běžného života všedních starostí a přenést vás na kouzelný jih. Jejím cílem není upozorňovat na problémy a vyzývat k jejich řešení, ale nabídnout vám letní atmosféru, kterou jsme si vychutnávali na svých cestách a o níž se chceme s vámi podělit. Věříme, že se nám ji podařilo vystavenými snímky vystihnout. Fotografie vznikly při dvou výpravách na chorvatský ostrov Hvar, hlavně v okolí vesnic a městeček Ivan Dolac, Sveta Nedjelja, Vrboska, Stari Grad a Jelsa. První výprava zamířila trajektem z Drveniku do Sučuraje a poté absolvovala cestu napříč celým ostrovem. Sedmidenní pobyt ve vesnici Ivan Dolac jsme kombinovali s každodenními výlety po ostrově s vyhledáváním fotograficky zajímavých míst. Také druhou výpravu jsme zahájili cestou trajektem, tentokráte ze Splitu do přístaviště Stari Grad. Ubytovali jsme se v nám již známé vesnici Ivan Dolac a předmětem našich fotografických zájmů se stala vesnice Sveta Nedjelja a mořské útesy v jejím okolí. Doufám, že vystavené snímky vám poutavě přiblíží moře a jeho krásu. Jestliže se vám budou líbit, potěší mě to. Věřím, že po jejich zhlédnutí budete odcházet s nevšedními zážitky a jejich pohodu si přenesete do příštích dní. O vašich dojmech si můžeme popovídat při osobním setkání, neboť k vám mám blízko – v Libošovicích tady s vámi, alespoň přes léto, žiju. Nesetkáme-li se, budu vám vděčen za dojmy a postřehy uvedené v návštěvní knize, abych z nich mohl čerpat pro svou další práci. Děkuji vám a přeji vám krásný den.
39
A_čteme_si POZNÁVÁME STROMY 19. 6. 2014 - Návštěva ze Sobotky
NA STEJNÉ ZEMI CO MY BYDLÍ TU S NÁMI STROMY...písničkou Z. Svěráka a J. Uhlíře bylo zahájeno příjemné odpolední setkání s dětmi ze Školní družiny ZŠ Sobotka. Společně s paní učitelkou A. Mocákovou a M. Pipkovou přijely do libošovické knihovny na přátelskou návštěvu a besedu věnovanou stromům. Povídání o stromech ze všech možných úhlů bylo doplněno ukázkou z knížky D. Krolupperové Zákeřné keře. Milým zpestřením byl přednes několika skladeb v podání kytaristek K. Kozákové a T. Ježkové. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další spolupráci po prázdninách.
15
A_Renatčina_výstavka LETNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA V GALERII NA NÁVSI - Renata Štěpánková - obrazy
Přívětivé obrázky malované pastelkami zapůjčila na výstavku jičínská výtvarnice Renata Štěpánková. Originální kabelky vyrobené ze starých vlněných svetrů s neméně originálními ozdobami z plstěné vlny a vtipné náušnice vzbudily pozornost u mladých i starších parádnic.
30
babička_Eva_čte_Babičku_4._6_._2014_ DALŠÍ KAVÁRNIČKA S BABIČKOU BOŽENY NĚMCOVÉ - 4. ČERVNA ČTEME O VIKTORCE
5
Čteme_Babičku_Boženy_Němcové DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ 23. 4. 2014 - DUBNOVÁ KAVÁRNIČKA
ĆTEME BABIČKU BOŽENY NĚMCOVÉ(na pokračování) A JE TO KRÁSNÉ: Já zatím dívala se ustavičně na tu trubičku a myslela jsem si, jak to asi skrze ni kouká ten pán. Ale on mi to musel zrovna na nose vidět, najednou se obrátí ke mně a povídá: "Ty bys asi ráda věděla, jak je skrze ten dalekohled vidět, ne?" Já se začervenala a nemohla jsem oči pozdvihnout, kmotra ale vyjela: "Ona myslela Madla, že je to floutna a vy že jste muzikant. Já jí to ale pověděla, kdo jste." "A ty to viš?" smál se pán. "Inu, já nevím, jak vám říkají, ale to vy jste jeden z těch, co tu chodí dohlížet na ty lidi, a skrz tu trubičku se na ně díváte, ne-li?" Pán se smál, až se za bodky bral. "No", povídal, "to poslední jsi, matko, trefila. Chceš-li se skrze tu trubičku podívat, teda se podívej," obrátil se ke mně, když se byl notně vysmál, a pěkně mi položil trubičku k oku. To jsem vám, lidičky, své divy spatřila; v Jaroměři zrovna lidem do oken jsem viděla a každého pěkně pozorovala, co dělá, jako bych stála u něho, a daleko až na polích lidé co pracovali, viděla jsem jako před sebou.
3
Eva_Malíková BESEDA 12. DUBNA S KAROLEM BÍLKEM - O LIBOŠOVICKÉ ŠKOLE
V sobotní podvečer před Květnou nedělí ožila naše knihovna čilým ruchem. Věrné posluchače z "Fan klubu" historika Karola Bílka doplnili návštěvníci zajímající se o regionální dějiny. Dojemná byla přítomnost bývalých žákyň pana řídícího Antonína Bocha. Tradičně dokonale připravená beseda s množstvím dat a jmen v poutavém podání vzácného příznivce Libošovic historika Karola Bílka všechny přítomné vrátila do dětství, kdy jako malí školáčci usedali do špatně ohoblovaných lavic a s úctou vzhlíželi na své učitelky a učitele. Všem pedagogům, kteří nás dobře připravili pro život, patří dodatečné poděkování. Životní příběh svého pradědečka stručné nastínila paní Eva Malíková. Několika skladbičkami obohatily zahájení kytaristky Karolínka s Terezkou a flétnistka Klárka. Všem patří naše poděkování.
19
A_to_je_výstava_duben-květen_2014 PANU UČITELI S LÁSKOU - výstava k 60. výročí úmrtí - Výstava duben - květen 2014
V průběhu měsíce dubna a května je možné prohlédnout si v Galerii Na návsi výstavu věnovanou smutné části života řídícího učitele Antonína Bocha, období 1. světové války. Tatínek třech malých dětí musel stejně jako tisíce dalších mužů opustit svoji rodinu i práci a narukovat do kruté války. Po celé čtyři roky domů posílal o sobě zprávy, dochovala se i korespondence od manželky a přátel posílaná na válečná bojiště.
12
A_dílnička_končí 3. dubna RODINNÁ TVŮRČÍ DÍLNA
8
A_aJaro 31. 3. beseda s malířem Jiřím Fixlem - Ilustrujeme básně Josefa Brože
9
A_čteme BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ MŠ - Březnová návštěva
BŘEZNOVÝ SVÁTEK KNIH A JEJICH ČTENÁŘŮ JSME OSLAVILI SPOLEČNĚ S DĚTMI Z LIBOŠOVICKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STŘEDU 26. BŘEZNA. VZÁJEMNĚ JSME SE UJISTILI, JAK DŮLEŽITÉ JE MÍT PŘÁTELE MEZI LIDMI. KAMARÁDIT SE MŮŽEME TŘEBA I SE SKŘÍTKY. O PŘÁTELSTVÍ KLUKA CYRILA A LESNÍHO SKŘÍTKA VIKIHO VYPRÁVÍ PŘÍBĚHY MARIE ADAMOVSKÉ, KTERÉ KRÁSNĚ ILUSTROVALA VYNIKAJÍCÍ MALÍŘKA EDITA PLICKOVÁ. PŘEČETLI JSME SI SPOLEČNĚ ÚVODNÍ KAPITOLU, CELOU KNÍŽKU DĚTEM PANÍ UČITELKY DOČTOU VE ŠKOLCE PŘED ODPOLEDNÍM ZDŘÍMNUTÍM. DĚTI SI RÁDY PROHLÉDLY DALŠÍ KNÍŽKY, ODVÁŽNĚJŠÍ PŘEDNESLY PÁR BÁSNIČEK A ZAZPÍVALY NÁM I PÍSNIČKY. TĚŠÍME SE NA DALŠÍ NÁVŠTĚVU I PĚKNÉ OBRÁZKY.
14
19. března čteme Babičku Boženy Němcové - BŘEZNOVÁ KAVÁRNIČKA
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ jsme v Domově pokojného stáří společně oslavili zahájením četby na pokračování Babičky Boženy Němcové. S dojetím jsme si připomněli paní spisovatelku a její stále oblíbenou pohádkovou tvorbu, ale i stejnojmenný film Babička.
0
beseda_15._března_2014_ Beseda s historikem prof. Robertem Kvačkem 15. 3. - VÁLEČNÉ SOUVISLOSTI
První světová válka byla jednou z nejhorších katastrof, které lidstvo kdy při boji zažilo. Padlo v ní více jak 9 milionů vojáků, námořníků a letců. Trvala 4 roky a postupně do ní bylo vtaženo 38států. Zasáhla Evropu, Afriku i Asii. Záminkou k válce byl atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este. Jako odvetu vyhlásilo Rakousko-Uhersko 28. 7. 1914 válku Srbsku, čímž rozpoutalo řetězovou reakci, vedoucí ke světové válce. Beseda s našim významným světově uznávaným předním historikem Prof. Robertem Kvačkem posluchače zaujala především propojením historických souvislostí obou světových válek 20. století. Pro zdůraznění válečných souvislostí jsme zvolili symbolicky datum 15. března a tím připomněli 75. výročí okupace Československa německou armádou. Nezapomenutelný dojem v přítomných pětatřiceti posluchačích zanechaly hluboké znalosti a moudrý nadhled pana profesora, ale i procítěná recitace veršů Fráni Šrámka v podání herce a recitátora Josefa Kettnera. Přátelské setkání a beseda byla věnována památce dlouholeté věrné posluchačky přednášek pana prof. Kvačka v Praze, chalupářce ze Žďánku v Malechovicích, paní dr. Elišce Novákové k nedožitým 103 narozeninám. Narodila se 20. 3. 1911 a zemřela 4. 10. 2013. S úctou na ni vzpomínáme. http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/robert-kvacek-pred-75-lety-nas-stat-padl-20140316.html
10
A_Galerie_Na_návsi_výstava_březen_2014_Bohemia_Mia Březnová výstava v Galerii Na návsi Bohemia Mia - BŘEZEN MĚSÍC ĆTENÁŘŮ
BOHEMIA MIA je název výstavy, kterou nám do Libošovic zapůjčil Spolek přátel Ledra. Mapuje jednu ze smutných epizod Velké války. Strasti první světové války zavály tisíce vysídlenců z Ledrenského údolí do Čech, kde byli nuceni strávit několik let. V těžkých válečných chvílích tak vznikla mezi českými a italskými rodinami pevná přátelství, která přetrvala nazdory času a vzdálenosti napříč generacemi i po návratu Ledrenských domů. Nejbližší potvrzený pobyt je na Všeni. Věříme, že se nám podaří vypátrat i další informace a podrobnosti o pobytu Italů na Sobotecku. http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/libosovicke-prani-vsem-ucitelkam-i-ucitelum-20140328.html
20
19. 2. 2014 - ITALSKÁ KAVÁRNIČKA
LITERÁRNĚ HUDEBNÍ A GASTRONOMICKÝ VÝLET DO ITÁLIE BYL PŘÍJEMNOU ZMĚNOU V TÉMATU NAŠICH PŘÁTELSKÝCH SETKÁNÍCH.
0
A_to_je_nová_kniha SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ NOVÉ KNIHY 8. ÚNORA 2014 - ĆESKÝ RÁJ - VĚČNÁ INSPIRACE
V domácí a přátelské atmosféře byla uvedena další fotografická publikace RNDr. Zdeňka Mrkáčka, nadšeného fotografa, vnímavého obdivovatele a ochranáře přírody, něžného spisovatele a opravdového milovníka Českého ráje. Vroucí verše věnované milovanému kraji z pera 93 letého básníka prof. Josefa Brože vhodně doplňují krásné fotografie kouzelných míst našeho domova. Několik básní s velkým niterním zaujetím přednesl herec a recitátor Josef Kettner. Děkujeme všem, kteří k příjemnému sobotnímu podvečeru přispěli.
18
A_sv._Anna_a_hradem_Kost_v_zimě_ VÝSTAVA POHLEDNIC ZE SBÍRKY MANŽELŮ DOUDOVÝCH - ZIMNÍ ĆESKÝ RÁJ
21
a_dereme_také_peří SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ NOVÉ KNIHY 18. LEDNA 2014 - MALÉ DĚJINY SOBOTECKA 2.DÍL
Jarem vonící slunečné sobotní zimní odpoledne lákalo k procházce. Přesto příznivci regionální historie a především osobnosti historika a archiváře Karola Bílka zaplnili do posledního místa prostor knihovny. Slavnostní uvedení nové publikace, druhého svazku Malých dějin Sobotecka, se stalo dobrou příležitostí k poděkování a blahopřání. Letošní jubilant a věrný přítel Libošovic Karol Bílek oslaví 28. března pětasedmdesátiny. S přáním pevného zdraví a poděkováním za trvalou přízeň a pomoc blahopřál oslavenci starosta Vítek Svoboda. Ke gratulaci se s knižním dárkem a čtenářským průkazem přidaly i obě knihovnice. Novotou vonící knižní novorozenec byl uvítán v kolébce čtyřmi kmotry. Starosta Libošovic Vítek Svoboda popřál knize jako zástupce obcí na Sobotecku, kteří finančně umožnili vydání knihy. Druhou kmotrou se stala vesecká kronikářka, dopisovatelka a spolupracovnice Zpravodaje Šrámkovy Sobotky a symbolická zástupkyně venkova paní Maruška Šimůnková. Nezastupitelnou roli ve vzdělávání mladé generace má vedle rodiny škola. Proto byla o kmotrovství nové knize požádána paní učitelka Olinka Bičišťová ze Sobotky a učitel Tomáš Grindl z Dolního Bousova. Děkujeme jim za vřelá přání, kterými vyprovodili záslužnou publikaci na cestě ke čtenářům. Iluzi pravé zimy a starých časů se pokusily navodit ženy deroucí před pozornými a usměvavými posluchači peří. "Doderná" byla se vším, co k této venkovské tradici a významné společenské události patří. Nechyběly domácí voňavé koblihy a další dobroty, domácí rybízové víno, čaj s rumem a káva. O povídání, které draní peří v zimním období v minulosti provázelo, se postaral autor uváděné knihy Karol Bílek. Podrobně hovořil o dlouholetém shromažďování materiálu i o pomoci místních spolupracovníků. Zasvěceně odpověděl i na dotazy posluchačů. Závěr přátelského setkání byl věnován autogramiádě. Děkujeme všem, kteří přispěli k příjemnému průběhu první letošní besedy.
21
Vánoční_ladění_-1-_4._12_._2013_ Prosincová "Kavárnička v Domově pokojného stáří - Vánoční ladění
Ve středu 4. prosince jsme se společně s klienty DPS naladili vánočně. Vzpomínky malíře Josefa Lady na dětství a vtipná vánoční pohádka Zbyňka Malinského pozorné posluchače zaujala. Kafíčko a výborný zákusek tvoří nedílnou součást příjemného odpoledního posezení. Na závěr milého setkání jsme si společně zazpívali. S přáním pevného zdraví jsme se rozloučili. Těšíme se na příští čtení a setkávání v novém roce 2014.
5
prosincová_výstava_1-_2013 GALERII NA NÁVSI ZDOBÍ VÝKRESY DĚTÍ Z MŚ - Prosinová výstavka
Sváteční vernisáží byla zahájena ve středu 4. prosince milá výstavka výtvarních dílek dětí z libošovické mateřské školy V RÁJI. Knihovnu zdobí nejznámější atributy Vánoc. Připoutaly pozornost zvídavých malých výtvarníků - vánoční stromeček se slámovými ozdůbkami, adventní věnec se čtyřmi svíčkami, kameninová forma na vánočního kapra, rozkrojené jablíčko s hvězdičkou uprostřed, betlém jako knížka a třešňová větvička ulomená v den sv. Barbory. S přáním krásných Vánoc jsme se rozloučili a slíbili si sejít se v lednu, kdy začneme psát letopočet 2014.
18
a_vánoční_stromeček Vánoční prodejní výstava - ADVENT V KNIHOVNĚ
8
metodická_návštěva_21._11_._2013_ Ve čtvrtek 21. 11. přijela Dana Michlová - Návštěva metodická
2
Dášeňka Svatomartinské setkání se světýlky v Malechovicích - SOBOTA 16. LISTOPADU 2013
SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ SE SVĚTÝLKY se konalo v Malechovicích již po sedmé. V sobotu 16. listopadu se v tradiční čas v 17 hodin sešlo u informační cedule u železniční zastávky na padesát lidí, dětí a dospělých. V poměru ke čtrnácti trvale hlášeným obyvatelům je to číslo přívětivé a radostné. Rádi jsme se uvítali s pravidelnými světélkonosiči i s návštěvníky docela novými. Přijeli nejen z Prahy, Jablonce n/Nis., Hradce Králové a Jičína, potěšila nás účast Roveňáků, Nepřívěčáků a také Libošováků. Po přečtení svatomartinské legendy se světélkující průvod vydal k prvnímu zastavení u sochy patrona obce sv. Jana Nepomuckého. Ozdoben hořícími svíčkami vítal příznivce Malechovic svým tajuplným úsměvem. Společně jsme zapěli „Já jsem muzikant...“ a pomalu stoupali na vrchol travnatého Novákova kopce. Lavička pokrytá malechovickou vlajkou, známé místo setkávání, byla nejen osvětlena svíčkami, ale štědře nabízela drobné pohoštění příchozím. Dáša Kozderková rozdávala navařený čaj a grog, dospělí se vzájemně hostili zahřívacími tekutinami z vlastních zásob. Zvučná fanfára, kterou zatroubil jazzmen František Kozderka, dodala sešlosti slavnostní ráz. Opět se zpívalo, osvětlené Trosky vystupovaly ze tmy, bylo příjemné podzimní počasí. Dobrou náladu všech zúčastněných nepokazil ani fakt, že svatý Martin ani tentokrát na bílém koni nepřijel. Na závěr jsme si všichni s chutí zazpívali naši českou hymnu, abychom si společně připomněli, že následující den v neděli 17. listopadu slavíme státní svátek.
18
Podzimní_čtení_13._11_._2013_ Pověsti ze Sobotecka - Podzimní setkání 13. 11. 2013
3
Podzimní_návštěva_ MŠ Libošovice STŘEDA 13. LISTOPADU 2013 - PODZIMNÍ NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
8
A LUBOŠ HAŠLAR VYPRÁVĚNÍ O DIVOKÉM ZÁPADĚ - MUŽ SE SRDCEM KOVBOJE
V sobotu 9. listopadu, v podvečer hezkého podzimního dne, vyprávěl krásnou češtinou zasvěceně a s noblesou sobě vlastní mladý učitel dějepisu a českého jazyka Luboš Hašlar o své zálibě a velkém koníčku Divokém Západě. Příznivci romantiky, dobrodružné četby a westernů zaplnili sál hotelu Český ráj a s potěšením naslouchali zvučným tónům kytar, banja, houslí a příjemnému zpěvu. Šerif SOUN Pepa Nejman představil skupinu kamarádů muzikantů Nudleboys, kteří se řadu let pravidelně scházejí na Rovni v hospodě na Šanghaji, aby si společně zahráli a zazpívali známé trempské písně. Stylově doprovodili zajímavou besedu o historii osidlování amerického území, poutavé vyprávění o válce Severu a Jihu, o podílu Čechů, kteří se díky vzdělání, umění číst, psát a počítat dobře uplatnili a prosadili, o nechvalně známých osobnostech zabijáků a pod. Velkým koníčkem Luboše Hašlara jsou zbraně. Na besedu s sebou přivezl krásné pušky i revolvery. Především přítomné muže představení jednotlivých zbraní velice zaujalo.
27
A_to_jsou_šikovné_ruce_paní_Zdeny 31. října 2013 VYRÁBÍME SVÍCEN - PODZIMNÍ DÍLNIČKA
Radost z tvoření provázela děti, maminky, babičky a dokonce i jednoho tatínka. V předvečer Dušiček se vyráběly svícínky. Lahvičky od kompotů ozdobily krásně barevné listy nejrůznější tvarů. Spokojení tvůrci si své výrobky s potěšením odnášeli do svých domovů. Děkujeme šikovné lektorce paní Zdeně Brixové za připravení jednoduchého a efektního námětu.
15
A_kostel_s_vlajkou TAKÉ NÁŠ DĚDEČEK MUSEL PŘED STO LETY DO VÁLKY - Slavnostní setkání 26. října
U příležitosti 95. výročí vzniku Československé republiky byla uspořádána pietní slavnost. U pomníku padlých v Nepřívěci, na Rytířově Lhotě a u symbolického hrobu vojína Josefa Šimka v Libošovicích u kostela sv. Prokopa přednesl slavnostní projev historik Karol Bílek. Za účasti členů vojenské historické jednotky ze Železnice Rudolfa Koldovského a Miroslava Malacha v dobových uniformách uctili místní občané minutou ticha památku obětí 1. světové války, zástupci obcí položili květiny. Poté ve zcela zaplněném sále hotelu Český ráj v Libošovicích přivítal místostarosta obce Michal Taneček vzácné hosty. Pozvání na besedu přijal vojenský historik plk. PhDr. Eduard Stehlík, historik a archivář Karol Bílek a herec a recitátor Josef Kettner. Kde domov můj i Nad Tatrou sa blízká, obě hymny českou i slovenskou si společně se Smíšeným pěvěckým sborem Bendl a Stojmír zazpívali účastníci slavnostního setkání v sobotu odpoledne v předvečer státního svátku v Libošovicích. Další informace a fotky na webu Nových novin: http://www.jicinskozpravy.cz/archiv/zpravy/2013/1/1355-s-vojenskym-historikem-eduardem-stehlikem-pripomneli-v-libosovicich-vznik-republiky.htm?hled=Libo%9Aovice
21
A_jiřinková_podzimní_Kavárnička_23._10_ ČTENÍ PRO RADOST A ZAMYŠLENÍ - JIŘINKOVÁ PODZIMNÍ KAVÁRNIČKA
Ve středu 23. října bylo záhy po obědě připraveno dvanáct klientů DPS pozorně vyslechout říjnové předčítání. Eva si vybrala dojemnou povídku o statečné holčičce Verunce, Alena tajuplnou povídku od Jaroslava Havlíčka Hodinky pana Balabána. Tradiční přátelské setkání s milými posluchači a usměvavým personálem je vždy příjemné.
4
Zlatá_šedesátá Vzpomínání s Jiřím Zejbrlíkem - Zlatá šedesátá
V sobotu 12. října se v knihovně vzpomínalo. Libošovický rodák, nositel kulturního, společenského a sportovního života poloviny minulého století pan Jiří Zejbrlík přijel v doprovodu svých dcer na přátelské setkání a besedu. Ve svém příjemném vyprávění připomněl přítomným čtyřiceti posluchačům léta kulturního rozkvětu naší obce. Ochotnické divadlo, kino, knihovna, volejbal, házená, turistický kroužek, taneční zábavy - to vše fungovalo na jedničku. Vzpomínky na rázovité postavy a humorné historky s nimi nechyběly v poutavém vyprávění pana Zejbrlíka. Zajímavými detaily doplnil jeho vzpomínkové vyprávění Jirka Macoun. O hudební předěly s příjemnými melodiemi se postaral jazzmen František Fredy Kozderka Malechovický. Nechybělo ani promítání pamětnických fotografií. Děkujeme všem, kteří k úspěšnému průběhu hezkého podzimního podvečera přispěli.
7
A_můžeme_začít Pavel Rybka vystavuje průřez tvorbou a technik - Výtvarník a restaurátor
V sobotu 5. října se odpoledne od 16 hodin konala verniáž výstavy restaurátora a všestranného skromného umělce Pavla Rybky. V komorním prostředí knihovny se sešla skupina zájemců o výtvarné umění, kteří ocenili rozmanitost stylů i motivů vystavujícího výtvarníka. Jeho život a dílo představila ředitelka čelákovické knihovny, kde Pavel Rybka žije. Dlouholetou spolupráci a přátelství ocenil ve svém milém vystoupení akademický malíř a grafik Václav Ševčík. O hudební osvěžení se postarala zpěvačka Veronika Vildmanová, za doprovodu houslistky Jaroslavy Petráskové. Děkujeme všem účinkujícím a hostům za příjemně strávený podzimní podvečer a těšíme se na všechny návštěvníky této milé podzimní výstavky.
25
Andrea_Fraňková_MUDr._ Beseda s naší paní obvodní doktorkou - MUDr. Andrea Fraňková
Ve čtvrtek 3. října, v Týdnu knihoven, se sešlo na třicet zájemců, především pacientek sobotecké obvodní lékařky MUDr. Andrejky Fraňkové. Dokonale připravená prezentace umožnila paní doktorce rychlé a přehledné seznámení posluchačů s nejzávažnějšími a nejčastějšími chorobami, které dnešní populaci provázejí. Jejich prevence a zdravý životní styl byl hlavním smyslem uspořádání této velmi přínosné besedy. Děkujeme paní doktorce za čas, který přípravě a realizaci příjemného a přátelského setkání věnovala.
6
A_Kavárnička_podzimní_18._září_ Podzimní Kavárnička v DPS
Ve středu 18. září jsme se po prázdninové přestávce opět sešli na společné čtení s klienty DPS. V příjemné a přátelské atmosféře knihovnice Alena a Eva pozorným posluchačů střídavě přečetly tři povídky. Vzájemná radost ze setkání byla potěšující. Těšíme se na příští "Kavárničku".
2
3._8_._2013_Eva_s_Karolem_ Cestička k domovu známě se vine nová publikace - Slavnostní uvedení knihy
V sobotu 3. srpna byla představena nová publikace Cestička k domovu známě se vine. O její vznik se zasloužil historik Karol Bílek společně s kronikáři jednotlivých obcí z Libošovicka. Publikace je k dostání na Obecním úřadě v Libošovicích, v soboteckém informačním středisku a ve vybraných knihkupectvích.
9
A_Antonína_Bocha_knihovna_Libošovice_pro_web Knihovna Antonína Bocha Libošovice - Slavnost pojmenování knihovny
Od soboty 3. srpna 2013 nese naše místní knihovna v Libošovicích jméno oblíbeného dlouholetého řídícího učitele Antonína Bocha. Slavnost pojmenování se konala u příležitosti 2. sjezdu rodáků a přátel Libošovicka. Pan řídící, jak bylo zvykem ho oslovovat, učil na místní škole celý život. Pocházel ze Škodějova u Vysokého n/Jiz, vystudoval učitelský ústav v Jičíně a po jeho ukončení nastoupil v roce 1900 do školy v Libošovicích. Zde se oženil s dcerou svého staršího kolegy a založil rodinu. Jak bývalo dobrým zvykem, byl předním členem většiny místních spolků, sadařil i včelařil, vedl Kampeličku i knihovnu. Hrál na housle, měl rád národní písničky a společně s dalšími učiteli a muzikanty hrával v neděli odpoledne v kvartetu. Z jeho iniciativy byla zorganizována mezi občany sbírka a postaven před školou pomník Mistra Jana Husa. Jeho žáci na něho vždy vzpomínali s velkou úctou a láskou. Byl vlídný a laskavý, přísný a důsledný. Nepřehlédnutelná osobnost vynikající skromností a prostotou. Vzor pro své okolí, symbol dobrých venkovských učitelů. Slavnostního setkání se zúčastnila vnučka a pravnučka pana řídícího Antonína Bocha. Knihovnice z Olomouce paní Eva Komendová ve svém vystoupení s láskou a úctou vzpomínala na svého dědečka. Ona a její dcera paní Eva Malíková z Prahy nám poskytly vzácné fotografie z rodinného archivu k uspořádání malé výstavky. Pojmenování knihovny po určité osobnosti je vždy velký závazek a zodpovědnost. Budeme se snažit, abychom se svoji současnou činností nezpronevěřily odkazu vzácného člověka, výborného učitele Antonína Bocha.
6
A_to_jsou_staré_Libošovice LIBOŠOVICE A OKOLÍ NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - PRÁZDNINOVÁ VÝSTAVA
7
3._8_._2013_A_tak_vypydala_náves_ 2. SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL LIBOŠOVICKA - SOBOTA 3. SRPNA 2013
24
Libošovice_3._7_._2013_beseda_s_historikem_PhDr_._ Beseda s historikem a diplomatem PhDr. J. Šedivým - Mé putování zmateným stoletím
Ve středu 3. července dopoledne byl vzácným hostem knihovnického setkání noblesní, vstřícný a laskavý "soused z Dobšic", bývalý ministr zahraničí, ale i umyvač oken, držitel řady domácích i zahraničních ocenění, diplomat a historik dr. Jaroslav Šedivý. Příjemná beseda spojená s autogramiádou autorových zajímavých knih byla zakončena společným zpěvem méně známé verze písně Znám já jeden krásný zámek. Děkujeme za hezké zážitky.
2
Libošovické_máchování_2._7_._2013_ Literárně hudební pořad - úterý 2. 7. ve 20 hod. - OD MÁCHY K JAZZU
Znalec a popularizátor Máchova nesmrtelného díla amatérský badatel Miroslav Koloc přiblížil posluchačům méně známé okolnosti vzniku samotného Máje. Podrobně popsal domácí i zahraniční poutní cesty, které se staly Máchovou nepostradatelnou inspirací. Kouzlo večera podtrhl příjemný jazz v podání skvělých muzikantů. Známé melodie osvěžily zajímavé vyprávění a umocnily emotivní zážitek. Jazzmen František Kozderka přizval ke spolupráci skvělého houslistu Karla Schreibra a zpěvačku Lydii Dostálovou. Děkujeme za krásné zážitky.
6
holčičky_ve_stopách_Máchových Slavnostní odhalení pamětní desky v Libošovicích - 180. výročí máchova putování
Dle záznamu v pečlivě vedeném deníku básníka Karla Hynka Máchy prošel před 180 lety Libošovicemi. Připomenout předchůdce dnešních hojných turistů a cestovatelů jsme se rozhodli instalováním pamětní desky. Zhotovila ji a obci darovala výtvarnice Vlaďka Svobodová, rodačka z Meziluží. Děkujeme jí za přátelskou spolupráci a velkorysou podporu. Slavnostní odhalení se konalo v úterý 2. července v podvečer. Ptačí orchestr nezvyklou sešlost okrášlil radostným koncertováním. Nechyběla slavnostní fanfára v podání Františka Kozderky a recitace Máchova Máje, které se ujal Petr Pešek. Pamětní deska byla poté z bezpečnostních důvodů přemístěna do knihovny. Děkujeme za nepostradatelnou pomoc při slavnostním odhalení vzácným sousedům Markovým. Trvalou připomínkou příchozím je fotografie pamětní desky umístěná na kaštanu vedle silnice.
8
Sobotka_baráčnické_kroje Návštěva výstavy krojů - SOBOTEČTÍ BARÁČNÍCI
Krásná výstava krojů, kterou s péčí a láskou připravily obětavé Baráčnice, se koná v soboteckém Domově společenských funkcí. Vřelé přijetí a odborný výklad paní Boženy Švarcové knihovnice zaujal a dojímal. Děkujeme za to.
6
Šolcův_statek_2._7_._2013_ PANU PROFESOROVI S ÚCTOU Šolcův statek - ÚTERÝ 2. ČERVENCE VE 13 HODIN
Pro zájemce o literární tradice našeho kraje vydala Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové sborníček o autorech regionu. Vyšel jako volná příloha knihovnicko - informačního zpravodaje U nás. Od roku 2004 pro něho píše medailonky o významných osobnostech náchodský pan prof. Aleš Fetters. K letošnímu životnímu jubileu dlouholetého věrného účastníka festivalu Šrámkova Sobotka (od roku 1967), vydala majitelka nakl. BOR v Liberci Eva Koudelková sympatický vzpomínkový sborník. Slavnostní uvedení na Šolcově statku provázela skvělá nálada, vtipné povídání, písničky a společný zpěv. Sobotecký starosta předal jubilantovi rovněž Pamětní list.
3
Libošovice_beseda_2._7_._2013_ Beseda s Václavem Žmolíkem - ÚTERÝ 2. ČERVENCE V 9 HODIN
U příležitosti letošních kulatin, 90. výročí zahájení vysílání Československého rozhlasu a 60. výročí zahájení vysílání Československé televize, jsme pozvali na přátelské setkání a besedu známého rozhlasového a televizního publicistu a moderátora, chalupáře z Hubojed pana Václava Žmolíka. Nosným tématem byly dosud vydané tři knihy: Po Česku, Tajemství předmětů a především ta nejnovější Bohemia incognita. Hovořilo se i o neradostné obsahové náplni médií a obtížích, které provázejí prosazení kvalitních pořadů do vysílání v přiměřeném vysílacím čase. Součástí dopoledního setkáníbyla i autogramiáda autorových vydaných knih.
8
BBB_a_spol._v_Libošovicích_ KAM JSME DOŠLI ANEB DVACET LET POTÉ - 1. července ve 20 hodin
Přátelský večer v hotelu Český ráj v Libošovicích se nesl v duchu vzpomínek a vyznání účastníků setkání. Radujeme se z příjemné odezvy, s jakou kolegyně knihovnice i kolega Jenda Horák hodnotili přínos soboteckých knihovnických týdnů. S potěšením jsme si vyslechli i vyprávění "Buchlovanek", knihovnic Mirky Čápové a Hanky Hanáčkové z Uherského Hradiště, které letos obdržely v Dánsku vzácnou Cenu H. CH. Andersena za organizaci Noci s Andersenem. Děkujeme, že nám na setkání přivezly ukázat i vzácnou cenu, kterou jim 2. dubna 2013 - v den výročí narození dánského pohádkáře H. Ch. Andersena udělil Hans Christian Andersen Award Committee v Odense.
6
A_koncert_Nepřívěc_1._7_._2013_ LETNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY V NEPŘÍVĚCI - PONDĚLÍ 1. ČERVENCE 2013
V první prázdninový den v 17 hodin přivítal slavnostně vyzdobený skromný venkovský kostelík Nalezení sv. Kříže v Nepřívěci místní obyvatele i poutníky z daleka. Sobotecká varhanice a kampanoložka Zdeňka Nečesaná společně se zpěvačkou Veronikou Vildmanovou připravily pro přítomnné posluchače příjemný kulturní zážitek: "Letní koncert duchovní hudby". Za staročeské slavnostní uvítání chlebem a solí děkujeme paní Božence Švarcové a Haně Rulcové, soboteckým baráčnicím v krásných krojích. ************************************ Varhanice Zdeňka Nečesaná je absolventkou Pražské konzervatoře v oboru akordeon, varhany, klavír a cemballo. V současné době vyučuje varhany na ZUŠ v Mladé Boleslavi a působí jako hlavní varhanice v chrámu sv. Maří Magdalény v Sobotce, kde mj. založila a od roku 2000 organizuje každoroční letní varhanní festival. Za svou mimořádnou kulturní činnost byla nominována na Jivínského Štefana a několikrát také na cenu Žena regionu za Středočeský kraj. Je členkou zastupitelska v rodném Březně u Mladé Boleslavi. Je vyhledávánou sólovou interpretkou varhanní hudby i citlivou korepetitorkou duchovní a komorní hudby.  ************************************** Sopranistka Veronika Vildmanová se zpěvu věnuje od doby vysokoškolských studií, kdy vedle studia informačních studií a knihovnictví na filosofické fakultě Univerzity Karlovy studovala na Pěvecké konzervatoři Praha u sólistky Národního divadla prof. Jitky Soběhartové. V letech 2001-2008 žila na Dálném východě, kde získala další vzdělání a cenné mezinárodní zkušenosti. Pracuje jako konzultantka pro české a zahraniční firmy. Ke zpěvu se vrátila po návratu do České republiky, v pěveckém školení pokračuje soukromě u profesora pražské konzervatoře dr. Miloslava Pospíšila. Pravidelně vystupuje na koncertech komorní a duchovní hudby. Pochází z Malechovic v Českém ráji, žije v Jičíně. 
5
SE_SOBOTKOU_V_SOBOTCE SE SOBOTKOU V SOBOTCE - Dvacet let poté
V pondělí 1. července 2013 ve 13 hodin, po slavnostním zahájení u soboteckého starosty Stanislava Tláška, jsme si povídali s Janem Sobotkou(1944), jičínským rodákem, absolventem češtiny a historie na Filozofické fakultě UP v Olomouci, dlouholetým ředitelem olomoucké obchodní akademie, aforistou a autorem pohádek, např. o čertu Pepiášovi. Součástí setkání byla i autogramiáda tento den vydávaného čtvrtého svazku aforismů. V duchu letošního festivalu Šrámkova Sobotka bylo setkání humorné, ba přímo veselé, ale i vhodné k zamyšlení. Děkujeme soboteckému starostovi za příjemný azyl a občerstvení!
7
A_to_je_slavnostní_zahájení_starostou_města_Sobotk Přátelské setkání spřízněných knihovnických duší - 20. výročí Knihovnických týdnů
Ve dnech 1. - 3. července se konalo vzpomínkové setkání třiceti knihovnic a jednoho knihovníka, bývalých účastníků soboteckých knihovnických týdnů. Ve spolupráci s Regionálním výborem 08 Svazu knihovníků a informačních pracovníků v Hradci Králové, Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně, soboteckou knihovnou Fráni Šrámka a Obecního úřadu v Libošovicích připravily libošovické knihovnice pestrý program. O slavnostní zahájení se postaral sobotecký starosta Stanislav Tlášek přímo na sobotecké radnici. Děkujeme za milé přivítání v obřadní síni i následnou možnost besedovat SE SOBOTKOU V SOBOTCE. V duchu letošní Šrámkovy Sobotky, která byla celá xmíchu, proběhla beseda se spisovatelem a autorem mnoha doma i v zahraničí oceněných aforismů PhDr. Janem Sobotkou.
6
a_to_je_vlněná_dílnička MYSLIVECKÝ DEN PRO CELOU RODINU - Sobota 8. června 2013
MYSLIVECKÝ DEN PRO CELOU RODINU – 1. ročník pořádaný u příležitosti MĚSÍCE MYSLIVOSTI a DNE DĚTÍ se vydařil. Přálo nám počasí, což je v letošním roce velká vzácnost. Máme radost, že se svými rodiči přišlo na šedesát dětí. V areálu Mysliveského sdružení Libošovice byla po slavnostním zahájení famfárou a úvodním slovem Mgr. Františka Kozderky připravena procházka MYSLIVECKOU STEZKOU se šesti zajímavými zastaveními:1 - poznávání stromů podle listí; 2 - poznávání druhů zvěře podle stop; 3 - dřevěné skládačky s motivy lesa a zvěře, vhazování míčků a kroužků, prolézací pytel (ochotně zapůjčily Lesy ČR z Hořic); 4 - hry a soutěže připravené libošovickými hasiči; 5 - střelba ze vzduchovky; 6 - poznávání psích plemen za přítomnosti živých psů. V myslivecké klubovně byly vystaveny lovecké pušky, nože, trofeje, vycpaný jezevec a kožky. Lákavé byly rovněž doprovodné tvůrčí dílny, plstění vlny a výtvarná dílnička. Propagační materiály pro poznání a ochranu přírody věnovala Správa CHKO Český ráj v Turnově a OPS pro Český ráj. Ceny pro soutěžící. diplomy a občerstvení zajistilo pořádající myslivecké sdružení za podpory obce. Záměrem této akce bylo připomenutí, že Česká myslivost se stala v loňském roce oficiálně součástí seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR (přesná formulace), či chcete-li nehmotného kulturního dědictví ČR a v současné době je čekatelkou na přijetí do seznamu světové organizace UNESCO. Jako jedna ze dvou zemí na světě ( kromě nás pouze Rakousko) máme tyto krásné tradice. To myslivce zavazuje tradiční zvyky nejenom zachovávat, ale povědomí o nich poskytovat široké veřejnosti, hlavně dětem a mladé generaci. Jednou z možností je prezentace myslivosti u příležitosti dne dětí a měsíce myslivosti zábavnou formou her, soutěží a předváděním zajímavých loveckých a mysliveckých aktivit. Záměr se podařilo úspěšně naplnit. Děkujeme všem, kteří k tomu přispěli.
44
Červnová výstava kreseb - DENISA ISLOVÁ
Narodila jsem se 28. 11. 1995 a žiji v Tatobitech. Po ukončení studia na Gymnáziu Turnov bych chtěla studovat vysokou školu výtvarného charakteru. Malování byla moje oblíbená činnost již od malička, jelikož k tomu mám rodové dispozice. Jako malá jsem si kreslila s maminkou nebo babičkou a postupem času mě to zaujalo natolik, že jsem se tomu vydržela věnovat celé hodiny. Byl to vždy koníček číslo jedna. První výstavy se konaly při Namalovaných prázdninách, kulturní akci občanského sdružení Dědina pořádané každým rokem v září. Ale první oficiální výstava se konala až v listopadu 2012 v  Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Od března do konce května 2013 se konala výstava druhá, a to v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově.
0
a_básník_čte_své_verše MÁJOVÉ POETICKÉ POSEZENÍ sobota 18. 5. v 17 h. - ČESKÝ RÁJ - MÁ LÁSKA
Láska má mnoho podob, jednou z nich je láska k vlasti a k rodnému kraji. Vroucně a přesvědčivě vyznává lásku Českému ráji ve svých verších básník Josef Brož. Setkání s ním bylo doplněno nejen autorským přednesem básní z Libošovicka, ale i profesionální recitací v podání Petra Peška z Tatobit. Na plátně promítal mácholog a básníkův přítel Miroslav Koloc krásné fotografie doplněné úryvky básní. O hudební pohlazení se s noblesou sobě vlastní postaral jeden z mnoha žáků pana profesora Brože, muzikant tělem i duší, František Kozderka. Májové poetické setkání bylo milým pohlazením pro všechny posluchače. Děkujeme.
8
a_to_je_Jaroslav_Najman mladoboleslavského malíře JAROSLAVA NAJMANA - Květnová výstava obrazů
13
Beseda_Libošovice_13._4_._2013_Doc_._Ing_._M_._Kál Beseda s Doc. Ing. MILANEM KÁLALEM, CSc., - Sobota 13.dubna
V sobotu 13. dubna 2013 se od 16 hodin konala beseda s Doc.Ing. MILANEM KÁLALEM, CSc., rodákem z Mladějova v Čechách, na téma Můžeme pochopit vesmír, ve kterém žijeme? Zajímavé, přátelské setkání s vynikajícím vědeckým pracovníkem, odborníkem na zdroje energie pro lidstvo,zaujalo posluchače, kteří zcela zaplnili prostor naší knihovny. Curriculum vitae převzato z Tecnicallu 2. čtvrtletí 2010 Doc. Ing. Milan Kálal, CSc..vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou (FJFI) ČVUT. Mezi hlavní témata jeho vědecké činnosti patří studium interakce laserového záření s plazmatem a termonukleární fúze s inerciálním udržením. Na počátku osmdesátých let provozoval největší pulzní laser v tehdejším Československu a následně dlouhodobě působil v Laser Plasma Centre na Australské národní univerzitě v Canbeře, kde se věnoval měření supersilných magnetických polí v laserem produkovaném plazmatu. Za tímto účelem vyvinul unikátní diagnostiku, nazvanou komplexní interferometrie. Nyní působí na katedře fyzikální elektroniky FJFI, kde vyučuje elektrodynamiku. V rámci své široké mezinárodní vědecké spolupráce se aktivně účastní přípravy největšího evropského výzkumného zařízení pro studium laserem zapalované řízené termonukleární fúze pro energetické účely (HiPER).
10
Jarní_kavárnička_10._dubna_2013_ Středa 10. dubna odpoledne s verši J. Brože - Jarní "Kavárnička"
6
Jarní_básnička_Na_pasece_v_modrém_kvítku Středu 10. dubna 2013 dopoledne s pohádkou - Jarní návštěva MŠ
5
a_to_je_pozvánka Výstava kreseb Přemysla Dolenského - Jarní vernisáž 23. 3. 2013
Diashow „pod polynéskou oblohou“ a vernisáž kreseb soboteckého rodáka Přemysla Dolenského. Libošovice jsem projížděla mnohokrát na kole. O malé knihovně na návsi jsem však neměla ani tušení. Už vůbec by mě nenapadlo, že tam jednoho dne budu vyprávět o svém dědovi, Přemkovi Dolenském, a recitovat F. Šrámka. Ale popořádku. Na konci ledna 2013 jsem se dozvěděla, že bude moje sestra Vítězslava Chrpová promítat svou projekci v libošovické knihovně. Součástí bude i vernisáž kreseb mého dědy Přemysla Dolenského, která potrvá do konce dubna. Chtěla jsem také něčím přispět, a tak jsem se nabídla, že na dědu zavzpomínám z pohledu vnučky a také přednesu některou z básní F. Šrámka. Příprava na tento den byla pro mne příležitostí dozvědět se o dědovi něco nového a rozpomenout se na to již dávno zapomenuté. Krom jiného jsem zjistila, jak děda často a dobře psal. V archivech soboteckých zpravodajů má otištěný článek již v roce 1965 a do časopisu přispíval pravidelně až do konce života. Tak už vím, po kom mám tu lásku ke psaní a také k malování. Své obrazy už dědovi ukázat nemohu, ale jistě by měl radost, že „olej“ v jeho v rodině „nevysychá“. Přesně si pamatuji na moment, kdy jsem malování rozbalila poprvé. Malířský terpentýn mě příjemně „praštil“ do nosu. Byla to přesně ta vůně, kterou si pamatuji z dědova pokoje. Vždycky tam měl „rozdělaný“ nějaký obraz. Vyprávěl mi o něm, kde se inspiroval, jaké použije barvy a co musí ještě dodělat. Obrazy také často po měsících práce znovu přemalovával. Dokonalost pro detail mu byla vrozená. Děda ale nebyl jediný muž, kterého jsem „znovuobjevila“. Ten druhý pán se jmenuje Fráňa Šrámek, básník a spisovatel, jehož jméno se proplétá naší rodinou jako zlatá niť. Sbírka jeho básní mi ležela několik dnů na stole. Pak jsem ji jednoho večera otevřela a už neodložila. Do noci jsem si pročítala básně a objevila jejich krásu. Některé jsem znala, doma jsem je slýchávala od dětství. Pro den „D“ jsem si vybrala klasiku „Uprostřed cesty“ a druhou méně známou, pro mě však nádhernou báseň, „Smrt (za Vojtou Matysem)“. V sobotu 23. března se libošovická knihovna naplnila do poslední židle. Paní Pospíšilová vlídně přivítala všechny přítomné a zahájila odpolední vernisáž. V úvodu přednesla svou báseň Karolínka Kozáková, žákyně třetí třídy sobotecké školy. Poté už přišel na řadu F. Šrámek a mé ohlédnutí. A jak se říká, to nejlepší nakonec! Hlavním hostem sobotního odpoledne byla moje sestra Slávka, šéfredaktorka časopisu Cykloturistika, se svou multimediální projekcí z francouzské Polynésie. (Mimochodem jméno dostala od rodičů po hrdince románu „Měsíc nad řekou“. I tak se dá vyjádřit celoživotní náklonnost ke Šrámkovi). Slávka odstartovala před několika lety vlastní projekt „ženská ostrovní cykloturistika“. Zjednodušeně to znamená vyjet si na kole s nějakou babou po ostrovech. Navštívila tak např. Madagaskar, Kubu, Kapverdské ostrovy, Portugalsko, Španělsko a také zmíněnou Francouzskou Polynésii. Hned na úvod nám předvedla tanec otea v typické sukni a kokosové podprsence. Řeč byla o Tahiti a dalších šesti ostrovech- Raiatee, vanilkovém ostrově Tahaa, turisticky nejznámější Bora-Boře, Huahine a nejmenším Maupiti. Viděli jsme, jaké jsou výhody cestování na skládacích kolech a jaké byly reakce, když se k ostrovům blížila tsunami. Žasli jsme nad krásou jižní oblohy, kterou tam již v roce 1910 přijel zkoumat Milan Rastislav Štefánik, který má na ostrově Tahiti také svůj památník. Na závěr jsme shlédli ukázku domorodých tanců a dozvěděli jsme se, jak se v místních lagunách pěstují vzácné černé perly. Připomínám, že toho dne bylo venku nevlídné a mrazivé počasí, a tak jsme o to více vnímali sluncem zalitou zemi a tiše záviděli. Věřím, že to bylo pro všechny návštěvníky příjemně strávené odpoledne. Jarmila Zderadičková Chrpová
12
A_to_je_tanečnice_Slávka Na skládačně po ostrovech Francouzské Polynésie - Beseda se Slávkou CHRPOVOU
V sobotu 23. března navázala na vernisáž výstavy kreseb Přemysla Dolenského zajímavá beseda. Se Slávkou Chrpovou, šéfredaktorkou časopisu CYKLOturistika a vnučkou atleta, dálkového běžce a vítěze Běchovic jsme se na kole vypravili na dobrodružný výlet na skládacím kole. Úvodní taneční vystoupení navodilo exotickou atmosféru, krásné fotografie prokládané videozáznamem, příjemnou hudbou a zasvěceným vyprávěním odvážné mladé ženy - cykloturistky, přineslo všem účastníkům nové poznatky o životě lidí ve vzdálené zemi uprostřed Pacifiku. Ze Šrámkova domu na Tahiti Rozhovor se Slávkou Chrpovou, šéfredaktorkou časopisu Cykloturistika, připravila její sestra Jarmilka: Výzvou jsou pro ni exotické ostrovy, a tak se svým projektem „ženská ostrovní cykloturistika“ projela na kole dvakrát Kubu, Madagaskar, Kapverdské ostrovy a Francouzskou Polynésii. Z jakého důvodu ses rozhodla spolu s ebicyklisty v čele s panem Jiřím Grygarem vyrazit do Francouzské Polynésie? Potřebovala jsem nějaký další korálek do šňůrky ostrovů, tak když přišel Víťa Dostál, (první Čech, který objel na kole svět) s nápadem, že bych se mohla zúčastnit speciální spanilé jízdy ebicyklistů, neváhala jsem ani chvilku. Společně jsme projeli část Tahiti a ostrov Moorea. Ebicyklisté jsou volným sdružením hvězdářů, takže je jasné, že jejich zraky se upínaly především k jižní obloze. Jednak v roce 2010 uplynulo právě sto let od doby, kdy Milan Rastislav Štefánik pozoroval na Tahiti Halleyovu kometu a hlavně její přechod přes sluneční kotouč, a proto jsme si chtěli tuto událost připomenout a uctít jeho památku. Také si dal tuto cestu pan Jiří Grygar ke svým 75. narozeninám a my měli tu čest nechat si ty krásy hvězdného nebe ukázat právě od něho. Co jste se dozvěděli o jižní obloze? Pan Jiří Grygar nám zasvěceně vyprávěl o Magellanových mračnech, o Alfa Centauri, druhém nejbližším hvězdném systému po Slunci, o Siriovi, nejjasnější hvězdě souhvězdí Velkého psa. Také o Uhelném pytli – tmavé chladné prachoplynové mlhovině v souhvězdí Jižního kříže, která stíní kolektivní světlo hvězd za mlhovinou, a samozřejmě o samotném symbolu jižní oblohy – Jižním kříži. Mě osobně překvapila i informace, že na jižní obloze je všechno obráceně, tedy Měsíc, když dorůstá, tak vlastně couvá, a naopak. A ve dne Slunce „chodí“ přes sever, ne přes jih. Projela jsi se  spolucestovatelkou Lindou Rumlovou sedm z tamějších ostrovů, který z nich je pro tebe číslem jedna? Jednoznačně Huahine, jenž je téměř netknutý masovým turistickým ruchem a je tam minimální provoz. Silnice jsou lemované kokosovými palmami, mangovníky, banánovníky a dalšími stromy tropické vegetace. Čas od času projíždíte ananasovými políčky, obdivujete květenu pestrých barev, míjíte malé opuštěné pláže a u cest si můžete zakoupit spoustu druhů tropického ovoce. Ostrov je hodně členitý a silnice přesně kopírují mořský břeh. A vedou téměř po rovině. Takže je to nejen přírodní ráj, ale i cyklistický ráj. Kromě hezkých zážitků jste si přivezli z Polynésie i nepříjemnou vzpomínku na blížící se tsunami. Jak probíhala evakuace? Jeli jsme na druhou stranu zeměkoule, zaplatili za to celkem hodně peněz a ona si díky zemětřesení v Japonsku přišla tsunami. Po té, co ve tři hodiny ráno houkali sirény, jsme si sbalili pár věci a odešli na nejbližší pahorek, který měl šedesát metrů nad mořem. Z televizních zpráv jsme zjistili, že vlna dorazí v 7.15. Pohled na vyděšené domorodce, kteří vpadli do krámu, vykoupili všechno pečivo a přesouvali se i se všemi opeřenci a dalším domácím zvířectvem do kopců, signalizoval, že bychom opravdu měli být ostražití. Byl to zvláštní pocit vědět přesný čas údajného „konce“… Vyšli jsme tedy po cestě a dále po vyklučeném políčku na nejbližší kopec a naše zraky se upínaly k zatím klidné hladině. Blížila se inkriminovaná doba a my jsme jako správní novináři měli postavené foťáky a kamery na pařezech, přichystané dokumentovat i v kritických okamžicích. Bylo 7.15 a druhé sirény, které měly signalizovat opravdovou hrozbu, se nerozezvučely. Přes korálovou bariéru se překlenula čtyřiceticentimetrová vlnka… Takže jsme nakonec trochu smutně sklapli přístroje a odešli do údolí. V Sobotce jsi promítala projekci o Polynésii a teď také v Libošovicích. Bylo pro tebe příjemné vrátit se na místa, kam jsi jezdila do Recitačního studia Šrámkova domu? Jak vzpomínáš na tyto roky? Na dobu, kdy jsem chodila do Šrámkova domu, vzpomínám s krásnou nostalgií. Byly to radostné dětské roky, kdy jsem jezdila každou neděli vláčkem na nádraží do Sobotky. Teď při projekcích využívám průpravu od paní Šárky Štembergové, která tehdy soubor vedla. Pamatuji si, jak jsme hráli se Šárkou Na kouzelníka, hru na soustředění, či Hututu zase pro cvičení šetření dechu. Moc ráda bych se s ní dnes pobavila a nechala si od ní znovu poradit, protože to byla na hlasovou výchovu odbornice jedna z nejlepších… Musím se už spokojit jen s tím, že ji občas zahlédnu v některé z rolí, které ztvárnila ve filmu či televizních inscenacích. Ty jsi pak ale ze souboru odešla… Ano, po asi sedmi letech a měla jsem tehdy velké výčitky, že jsem od dramatické recitace utekla k tanci a následně pak na konci střední školy zase ke sportu. Ale teď je neuvěřitelné, jak se všechny tři aspekty snoubí v mých přednáškách. Musím dobře mluvit, trochu improvizovat, a to jsme se právě se Šárkou učili. Snažím se reagovat na obecenstvo, na atmosféru mezi lidmi. Někdy i dvě hodiny projekce jsou náročné na hlasivky, takže techniky, které jsem se od Šárky naučila, mi pomáhají hlas šetřit. Deset let po tanečních skupinách mi zase dává jistotu, že mohu předvést i domorodý tanec. A sport, tedy v tomto případě cestování na kole, je zase předmětem celé projekce. Přesto na soubor vzpomínám moc ráda a jsem ráda, že jsem se zase s některými členy mohla potkat při jeho loňském padesátém výročí. Přednáška o Polynésii ale není tvojí jedinou… Takovou vlajkovou lodí jsou Kapverdské ostrovy, o kterých lidé moc nevědí. A přitom tato ostrovní země má s Českou republikou spoustu společného. Žijí zde velmi pěkní a zajímaví lidé a dobře se tu jezdí na kole… Promítám i Madagaskar a teď mě čeká příprava projekce o sólo cestě po poutní cestě Via de la Plata ve Španělsku. To už sice není tak exotické, ale zase se tam může vydat každý v každém věku. Je to tedy malá pozvánka pro všechny, kdo by se tam chtěli vydat a okusit genius loci méně známé poutní cesty do Santiaga de Compostela.
12
Velikonoční_rodinná_dílna_ Vítáme jaro 20. března 2013 - Velikonoční tvůrčí dílna
První rodinná tvůrčí dílna byla námětově laděna k vítání toužebně očekávaného jara. Kreativita malých i velkých účastníků byla vysoká, 14 dětí a 16 dospělých prožilo příjemnou společnou chvíli. Námět, odborné vedení a potřebné praktické rady poskytla spolupracovnice naší knihovny paní Zdeňka Filipcová, pracovnice Domova pokojného stáří v Libošovicích. Děkujeme a těšíme se na další společné tvoření. Všem zúčastněným přejeme radostné Velikonoce!
24
Alena, Eva a Zdena Četnické humoresky - DPS
Letošní první "Kavárnička" proběhla ve středu 5. února ve znamení "Četnických humoresek" a právě probíhající výstavy obrazů a dřevořezeb manželů Kalouskových v Galerii Na návsi. Zajímavé kriminální případy zpracované plk.Michalem Dlouhým vystřídala polopohádka od Zbyňka Boháče z knížky ilustrované Natašou Kalouskovou.
4
album Beseda 9. března 2013 v 16 hodin - Václav Bečvárovský
Magické číslo 33, tolik se nás sešlo v sobotu odpoledne v libošovické knihovně na přátelském setkání s vynikajícím všestranným sportovcem, mladoboleslavským organizátorem a celoživotním milovníkem Českého ráje Václavem Bečvárovským. Jeho poutavé vyprávění a bohaté vzpomínky zaujaly všechny přítomné posluchače. Děkujeme. K nadcházejícím osmdesátinám přejeme hlavně pevné zdraví!
13
21._1_._2013_ Lednová návštěva knihovny - MŠ Libošovice
BÁSNIČKA NA PASECE V MODRÉM KVÍTKU ŽILO BYLO DESET SKŘÍTKŮ JEDEN ČETL DRUHÝ PLETL PRO TŘETÍHO TLUSTÝ SVETR ČTVRTÝ UČIL BZUČET VČELU PÁTÝ VAŘIL KAŠI Z PELU ŠESTÝ VOLAL: HOLA, BRAŠI, NESU LŽÍCE NA TU KAŠI SEDMÝ S OSMÝM K STOLU SEDLI DEVÁTÉMU KAŠI SNĚDLI DESÁTÝ ŘEK: DVACETKRÁT MUSÍTE TEĎ ZA TREST PSÁT NA PASECE V MODRÉM KVÍTKU ŽILO BYLO DESET SKŘÍTKŮ
13
A_tak_Vás_pěkně_vítáme Divadelní soubor KOS z Karlštejna 12. ledna 2013 - Přátelská návštěva
15
Kalouskovi_v_Galerii_Na_návsi Vernisáž a únorová výstava obrazů a dřevořezeb - Nataša a Jaroslav Kalouskovi
Slavnostní vernisáží v sobotu 2. února odpoledne byla zahájena krásná výstava obrazů a dřevořezeb manželů Nataši a Jaroslava Kalouskových ze Železnice. Vřelá slova úvodem přednesla o obou umělcích emeritní starostka paní Olga Jakubcová. Hřejivé a radostné bylo setkání se skromnými a moudrými přáteli z nedaleké Železnice. Na výstavu, která doslova proteplila svým laskavým kouzlem chodbu obecního úřadu, co nejsrdečněji zveme čtenáře i nečtenáře naší knihovny.
6
autogramiáda Beseda s plk. JUDr. Michalem Dlouhým Ph.D. - ČETNICKÉ HUMORESKY
Velmi příjemná byla v sobotu 2. února letošní první beseda věnovaná Četnickým humoreskám. V dobové uniformě předstoupil před zcela zaplněnou podkrovní zasedací místnost Plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D. Sympatický a nadšený popularizátor historie četnictva, duchovní otec oblíbeného televizního seriálu, odborný poradce a autor řady filmových námětů, např. v neděli 3. 2. vysílaného detektivního filmu "Domina" z roku 2010, vyprávěl velmi poutavě a zajímavě. Dobovou atmosféru první republiky navodili jarmareční písně a kuplety v podání skvělých muzikantů, harmonikáře Martina Machury a houslisty Petra Hájka. Další podrobnosti o průběhu besedy se lze dočíst na stránkách Jičínského deníku: http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/policejni-rada-jde-po-cetnicich-20130204.html Vrchni policejní rada Michal Dlouhý je rovněž velmi úspěšným spisovatelem. Formou literatury faktu přibližuje čtenářům skutečné příběhy, které se na našem území staly za téměř stoletou dobu existence četnictva. Tři knihy z třinácti dosud vydaných byly zakoupeny do fondu libošovické knihovny.
10
Strom_poezie Trocha poezie ani letos nikoho nezabije - Vítáme rok 2013
Libošovice Fráňa Šrámek Snad v Libošovicích přec pannu mám, že tak často tudy chodívám, která je to, neuhádneš, já na všechny se usmívám. A kdyby jenom na mladé, já směji se i na staré, jinému by natloukli už, a mně se nic nestane. Co jsem se tu nachodil, v ruce hůl a klobouk v týl, s plůtky, dvorky, okénečky vždycky jsem se pozdravil.
1
A_to_je_výr_velký Jedinečný Český ráj objektivem Zdeňka Mrkáčka - Lednová výstava 2013
18
Adventní_Kavárnička_12._12_._2012_ poslední letošní předvánoční setkání 12. 12. 2012 - Adventní Kavárnička
Ve středu 12. prosince jsme si společně s klienty DPS užili příjemné adventní odpoledne. Eva přečetla celou novou dětskou knížku Dárek pro Ježíška. Z chorvatského originálu ji hezky přeložila jičínská básnířka paní Draga Zlatníková. Alena si vybrala krkonošskou povídku od Marie Kubátové, letošní jubilantky, Štědrá bába, z nově vydané knížky Betlémská noc. Příjemné setkání bylo zakončeno nejen tradičním občerstvením a kávou, ale i společným zpěvem koled. Krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví v novém roce, s tímto přáním jsme se rozloučili a těšíme se na další setkání v roce 2013.
5
A_ještě_foto Kolegyně a kolegové z místních knihoven Jičínska - Vzácná návštěva 22. 11. 2012
Tématický zájezd zorganizovaný Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně zamířil tentokrát na Sobotecko. Kolegyně a kolegové z místních knihoven Jičínska navštívili naši knihovnu společně s metodičkami jičínské knihovny ve čtvrtek 22. listopadu dopoledne. Přátelské setkání spojené s výměnou zkušeností je pro nás posilou a povzbuzením. Děkujeme za milou návštěvu. Další fotodokumentace od kolegy Oldřicha Suchoradského z Mlýnce naleznete na https://picasaweb.google.com/107008808477721298779/20121122?authuser=0&feat=directlink
20
Beseda_Libošovice_21._12_._2012_ Předvánoční setkání 21. 12. 2012 v 19 hodin - Beseda s Václavem Žmolíkem
Příjemné zastavení v předvánočním shonu, takové bylo přátelské setkání a beseda s moderátorem a publicistou Václavem Žmolíkem.
4
A_je_tu_kresba_K._H_._Máchy_ Od Máchy k jazzu - adventní poetické posezení - Putování K. H. Máchy 7. 12.
V roce 1833 Karel Hynek Mácha prošel Libošovicemi. Máchovský badatel Miroslav Koloc zápisem do kroniky knihovny tuto skutečnost potvrdil. Dokonalou znalostí krajinných souvislostí a díla K. H. Máchy okouzlil přítomné posluchače. Nadčasovost Máchova odkazu podtrhla citlivě zvolená jazzová muzika v podání jazzmena Fredyho Kozderky Malechovického a jeho přátel. Nevšední zážitek. Děkujeme. PS: Malý exkurz neboli úvodní slovo hudebníka Františka Kozderky: Vážené dámy a pánové, ačkoliv je situace vážná, je mojí příjemnou povinností pokusit se vám vysvětlit co nás vedlo ke spojení K. H. Máchy s jazzem. Jakkoliv se to může zdát nelogické, nebo nedej Bože nepříhodné, opak je pravdou. Je celá řada indicií, které ukazují na přímé spojení hudby a tedy i jazzové s poezií, s romantikou, ale i přímo s osobou K. H. M. Dovolte mi uvést několik konkrétních příkladů a chcete-li důkazů. 1)Maminka K. H. M. pocházela z hudební rodiny a sám K. H. M. byl hudebně velmi nadaný a společnost hudby často vyhledával. 2)Nakonec asi nejznámější báseň K. H. M. Máj nápadně připomíná klasický jazzový standard My ( máj) ………Funny Valentine. 3) Báseň Máj je svou stavbou čistě hudební poezie – má 4 zpěvy a 2 intermezza (drobná hudební skladba, či mezihra). 4) Matka K. H. M. byla za svobodna Kirschnerová – nápadná shoda jmen se slovenskou zpěvačkou Janou Kirschner. 5)K tomu, abychom mohli pochopit vztah K. H. M. k jazzu mi dovolte uvést něco málo o významu a historii tohoto slova. Velmi známý je význam z období raného jazzu, který se ztotožňoval se slovem sex. Historický slovník amerického slangu z r. 1997 říká, že to byl pravděpodobně původní význam tohoto slova. K. H. M. pak dozajista zcela naplňoval jeho význam, m.j. jako autor utajovaného Intimního deníku z r. 1835, kde sex s tehdy sedmnáctiletou Lori, pozdější snoubenkou a matkou jeho syna Eleonorou Šomkovou, je líčen překvapivě barvitě a zemitě. Intimní deník tak nepochybně naplňuje skutkovou podstatu významu slova jazz v jeho původním smyslu a přináší nám tak zcela zřetelný důkaz pozitivního a příznivého vlivu K. H. M. na naplnění původního význam slova jazz. Postupně se budeme snažit hudbou doplnit zajímavé povídání mého kamaráda, spolužáka a respektovaného badatele v oboru K. H. M. M. Koloce. Zazní zde jazzové standardy: Sweet Georgia Brown – Sladká Jiřinka Braunová (ta by se K. H. M určitě líbila), Georgia On My Mind ( G. moje duše), Moonlight in Vermont ( náš vlastní překlad: Měsíc ve vermutu), I can´t give You anything, but love ( nemohu ti dát nic, než lásku), a na závěr speciálně na zvláštní přání K.H.M. zařazená skladba C.Corey s názvem: Seňor Mouse. Příjemnou zábavu.
19
Čtyřlístek Komiksy z časopisu ABC - Listopadová výstava
8
adventní_Drážďany Zájezd 1. 12. 2012 - Adventní Drážďany
V sobotu 1. prosince se uskutečnil z iniciativy sobotecké knihovny společný zájezd do adventně naladěných Drážďan. Krásné zimní počasí vytvořilo malebnou kulisu a zpříjemnilo cestu i čtyřhodinový pobyt.Zasvěcený průvodce pan Jindřich Žemlička již v autobuse seznámil účastníky se zajímavou a pohnutou historií města. Po úvodní společné prohlídce si každý podle své chuti užíval bohaté nabídky nejrůznějších lákadel.
15
Beseda_16._listopadu_ V pátek 16. 11. v rámci Týdne vzdělávání dospělých - Beseda s Policií ČR
V duchu sloganu, označujícího policejní auta "Pomáhat a chránit", byla ze strany Policie ČR připravena zajímavá beseda. Instruktážní film se týkal především seniorů. Škoda, že posluchači jen v malém počtu využili dobré příležitosti uvědomit si nebezpečí, kterým jsou v dnešní době především starší lidé vystaveni. Oba přítomní policisté Petr Janda i Petr Novotný odpovídali ochotně a zasvěceně na zvídavé otázky posluchačů. Děkujeme jim za čas, který nám věnovali.
7
hruď Kurz první pomoci s MUDr. Lucií Ježkovou 9. 11. - Vzdělávání dospělých
Přes dvacet pozorných posluchačů se sešlo v pátek 9. listopadu na besedě s praktickou lékařkou MUDr. Lucií Ježkovou. Paní doktorka názorně na cvičném modelu předvedla základní postupy při poskytování první pomoci. Zájemci si mohli vlastnoručně vyzkoušet, jak fyzicky náročné je oživování stlačováním hrudníku.
16
Alena_a_Kazdovi Beseda s manželi Naďou a Jaromírem Kubů - Přátelské setkání 24. 11. 2012
Kastelán hradu Karlštejn Jaromír Kubů,rodák z Rytířovy Lhoty, přijel s manželkou do Libošovic, aby svým sousedům a dalším mnoha zájemcům vyprávěl o svém působení na nejvýznamějším a nejznámějším českém hradě. Celé čtvrtstoletí bydlí s rodinou přímo na Karlštejně a působí jako hradní pán. Co taková práce obnáší vyprávěl s humorem sobě vlastním. Velmi zajímavé bylo rovněž vystoupení jeho ženy, historičky Nadi Kubů. Coby pracovnice Památkového ústavu v Praze se zasloužila o vytvoření mnoha působivých dobových interiérů řady známých zámků a hradů, mimo jiné i zámku Humprecht. Příjemným obohacením přátelského večera bylo hudební vystoupení mladého zpěváka Jakuba Kazdy. Za doprovodu tatínka Mirka zazpíval 5 známých písní a potěšil všechny přítomné posluchače. Máme radost z velkého zájmu účastníků tohoto "Posezení se zajímavými lidmi". Děkujeme všem více než 140 návštěvníkům besedy za přízeň a těšíme se na další příjemná setkání.
26
Víkend 10. - 11. listopadu 2012 - Předadventní tvůrčí dílny
0
bajky Václav Ševčík osmdesátník - Říjnová výstava
Akademický malíř a grafik Václav Ševčík je spjat s Českým rájem, s rodovou chalupou Nováků v Malechovicích na Žďánku.
36
A_to_je_plaketa_J._B_._Nováka_ Beseda o J. B. Novákovi 5.10.2012 - Týden knihoven
Motto Týdne knihoven: ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! V pátek 5. října se po slavnostní vernisáži výstavy uspořádané k letošním osmdesátinán výtvarníka Václava Ševčíka konala beseda o dalším významném jubilantovi rodově spjatém s naším malebným koutem Českého ráje. Historik a archivář Karol Bílek představil na besedě staršího kolegu, historika a archiváře Jana Bedřicha Nováka a další významné osobnosti z rodiny Nováků, která od poloviny 19. století obývá usednost "Na Žďánku" v Malechovicích. Pan Ševčík rovněž věnoval naší knihovně kopii plakety J. B. Nováka, jež zdobí žulový pomník se zpopelněnými ostatky tohoto skvělého muže. Nápis na pomníku vystihuje vztah k otcovu rodu a rodné zemi: V TOMTO POMNÍKU JE ULOŽEN POPEL JANA BEDŘICHA NOVÁKA NA MÍSTĚ JEMU NAD JINÉ MILÉM A V ZEMI ČESKÉ JEJÍMŽ DĚJINAM POSVĚTIL SVŮJ ŽIVOT. Besedy se zúčastnila rodina obou jubilantů v čele s paní Zuzanou Novákovou, vnučkou J. B. Nováka, manželkou výtvarníka Václava Ševčíka. Společně se sousedy z Malechovic vzpomínala nejen na svého dědečka, ale i otce estetika PhDr. Mirko Nováka.
7
Čtečka_vábí_čtenáře_všech_generací Čtečky elektronických knih ..neboli ebook čtečky - Elektronická čtečka knih
Jde o jednoúčelová zařízení perfektně splňující svůj účel – umožnit čtení knih v digitální podobě v minimálně stejném komfortu jako když čtete tištěnou knihu. Čtečky elektronických knih neboli ebook čtečky jsou specializovaná zařízení s displeji na bázi digitálního inkoustu. Text zobrazený na takovém displeji vypadá jako tištěná kniha. Což má obrovské výhody - šetříte svůj zrak, nenamáháte oči tak moc, jako by jste si četli např. na displeji tabletu s LCD displejem.
2
Den Pátek 31. srpna vyhlášen Dnem nepřečtených knih - DEN NEPŘEČTENÝCH KNIH
Místní knihovna Libošovice se přihlásila k vyhlášenému DNI NEPŘEČTENÝCH KNIH. Výlet do Španěl od Karla Čapka je jedna z mnoha klasických knih, které si stojí za to přečíst!
6
Kavárnička_30._srpna_2012_ Prázdninová "Kavárnička" v Domově pokojného stáří - Prázdninová "Kavárnička"
Poslední prázdninová "Kavárnička", jak pracovnice a klienti DPS nazývají přátelská setkání spojená s předčítáním, se uskutečnila ve čtvrtek 30. srpna po obědě. Na programu bylo čtení dvou kratších povídek. V ovzduší uplynulé letošní dvacáté olympiády v Londýně a současně probíhající Paralympiády vybrala knihovnice Alena fejeton Miroslava Ivanova o závodníkovi Emilu Zátopkovi "Vzpomínka na 7 kilometr", knihovnice Eva si připravila humorně laděnou, lázeňskou povídku od Zdeňka Svěráka. Následná káva s dortíkem završily vyjíměčnost a slavnostní atmosféru již tradičního setkání.
1
logo_knihovna_Libosovice Výtvarnice M Procházková je autorkou loga knihovny - Logo knihovny
Logo Místní knihovny v Libošovicích a její Galerie Na návsi vytvořila malířka Mirka Procházková. Děkujeme.
1
Andalusie_menší Poslední prázdninový pátek 31. srpna v 19 hodin - Vernisáž výstavy V. Vlka
Slavnostní vernisáž a beseda s fotografem Vladimírem Vlkem
7
2._srpen_2012_ Přátelské prázdninové setkání a předčítání - Prázdninové předčítání v DPS
Ve čtvrtek 2. srpna jsme se my, libošovické knihovnice, těšily na třetí příjemné "předčítací" odpoledne. Horkému letnímu dni odpovídal i výběr četby. Pozorné posluchače zaujala humorná povídka o poněkud potrhlém profesorovi od Vladimíra Bednáře i laskavé vyprávění venkovského lékaře od Jiřího Pejši. Máme radost, že se na nás obyvatelé Domova pokojného stáří také těší a setkání je příjemné a slavnostní.
2
autogramiáda Prázdninová výstava a beseda o lidové architektuře - LIDOVÁ ARCHITEKTURA SOBOTECKA
"Putování za lidovou architekturou Jičínska" je název nově vyšlé knihy nadšeného obdivovatele lidové architektury Mgr. Petra Luniaczka. Tři kapitoly výletů jsou věnovány Sobotecku, dvě Markvarticku, ostatní umožňují poznat další zajímavá místa a málo známé kouty rozsáhlého území kolem města Jičína. Patnáct vystavených fotografií reprezentuje roubené chalupy tzv. soboteckého typu. Výstavu v Galerii Na návsi je možné navštívit v průběhu obou prázdninových měsíců. V pátek 20. července se od 18 hodin koná přátelské setkání s autorem fotografií a prezentace s autogramiádou jeho knihy.
24
M._Procházková_kostel_v_Libošovicích_ V Galerii Na návsi vystavuje Mirka Procházková - Červnová prodejní výstavka
Úspěšná květnová výstavka mladoboleslavské malířky Mirky Procházkové byla prodloužena. Zájem o prohlédnutí výstavy, případně zakoupení grafických listů zobrazujících známé pamětihodnosti Českého ráje potěšil nás i autorku.
1
Domov_pokojného_stáří1 Čtení a přátelské setkání v DPS - Léto, budiž pochváleno
První letní den byl pro nás, libošovické knihovnice, slavnostní. Podruhé jsme navštívily místní Domov pokojného stáří s cílem s obyvateli si popovídat a potěšit je čtením. Máme radost, že většinu klientů četba povídky od Vlasty Javořické i Marie Kubátové zaujala.
3
školní_budova Červnová návštěva - Mateřská škola Libošovice
Ve středu 20. června přišly na návštěvu do knihovny opět naši nejmladší čtenáři, děti z libošovické mateřské školy se svými učitelkami. S chutí a zaujetím si prohlédly připravené knížky, poslechly úvodní kapitolu z vtipné knížky Aleny Kestnerové O líné babičce a vyprávěly o svých babičkách.
1
Alena_předčítá Zahajujeme - Domov pokojného stáří
NEMUSÍME DĚLAT VELKÉ VĚCI, STAČÍ JEN MALÉ, ALE S VELKOU LÁSKOU...parafráze citátu MATKY TEREZY stála na počátku nové aktivity libošovické knihovny zahájené ve čtvrtek 31. května 2012. Pravidelná "Čtení a přátelská setkání" s klienty libošovického Domova pokojného stáří se budou konat poslední čtvrtek v měsíci od 13.30 hod. První schůzka a předčítání proběhlo za velkého zájmu obyvatel domova v srdečném a přátelském ovzduší. Děkujeme paní Zdeně Filipcové za pomoc při navázání spolupráce. Těšíme se na příští setkání ve čtvrtek 28. června.
14
Alena_s_Miroslavem_Adamcem Spisovatel, scénárista a hoteliér Mirek Adamec - Beseda s Miroslavem Adamcem
V úterý 29. května přijelo na výlet do Českého ráje vláčkem z Valdic devět druháků. Jejich paní učitelka Jana Dolejší je přivedla i do naší malé venkovské knihovny. Čekalo je překvapení. Popovídat o své práci spisovatele, scénáristy i té zcela nové hoteliérské si z nedalekých Trosek přijel popovídat pan Miroslav Adamec. V přátelském duchu se četlo, a to i z rukopisu uloženém v telefonu!, a příjemně vyprávělo. Máme radost z navázání sousedského kontaktu s tak skvělým autorem a milým člověkem. Těšíme se na další setkávání.
18
Alenka_Slavíková_s_druháky spisovatelka se sešla se svými čtenáři v Sobotce - Besedy s Petrou Braunovou
V pátek 11. května přijela z Prahy za svými čtenáři úspěšná a velmi čtená paní spisovatelka Petra Braunová. Setkání se uskutečnilo v sobotecké škole, kam dojíždějí i děti z Libošovicka. Šesťáky a sedmáky velmi zaujalo především autorské čtení z napínavé knížky Ztraceni v čase. Neméně pozorní byli i druháci, kterým přečetla úryvek z půvabné knížky Ema a kouzelná kniha. Děti i paní učitelky návštěva nadchla. Věříme, že se najde hodně čtenářů, kteří s chutí sáhnout po knížkách této skvělé autorky. Paní spisovatelka navštívila rovněž libošovickou knihovnu. Těšíme se na příští setkání i další nové knížky a zájem čtenářů o ně.
14
Beseda_s_Jitkou_Pírkovou_o_Indii_ Beseda s J. Pírkovou o Indii, vernisáž a výstavka - DEN MATEK 11. května 2012
9
Drábské_světničky_a_skály_na_Věžáku Májová výstava M. Procházkové
12
autogramiáda Připomínka svátku DEN ZEMĚ v libošovické knihovně - Besedy s dr. Zd. Mrkáčkem
V pátek 20. dubna 2012 přijel do libošovické knihovny známý popularizátor ochrany přírody,pracovník CHKO Český ráj, ornitolog, spisovatel a zpěvák RNDr. Zdeněk Mrkáček. Na odpolední besedu doplněnou promítáním fotografií a poslechem zpěvu známých ptačích obyvatel přijela školní družina ze sobotecké školy. Večerní setkání přilákalo sympatický okruh zájemců místních i přespolních. Zajímavá beseda s na slovo vzatým odborníkem byla doplněna prodejem nejnovější knihy, dokonale zpracovaného atlasu ptáků, "Ptáci Českého ráje" a následnou autogramiádou.
18
Druhá_návštěva_MŠ_Libošovice_17._dubna_2012_v_knih Druhá návštěva MŠ Libošovice
V úterý 17. dubna 2012 navštívily děti se svými učitelkami podruhé libošovickou knihovnu. Některé s sebou přinesly a představily svoji oblíbenou knížku. Společně jsme si přečetli knížku "Špaček Kamil neumí létat" a popovídali si o známých ptáčcích, které se děti pokusí nakreslit. Na doplnění jsme si poslechli zpěv špačka z CD. Poté si děti s chutí prohlédly další připravené knížky.
11
Lenka_Knapová_na_jednání_u_starosty Metodická návštěva
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně poskytuje Místní knihovně v Libošovicích nepostradatelnou metodickou pomoc. Knihovnice, metodička Lenka Knapová pomohla vytvořit pro knihovnu webové stránky, které jsou dle potřeby aktualizovány. V pátek 13. dubna osobně knihovnu navštívila, zasvětila knhovnice Alenu a Evu do elektronického výpůjčního systému a zpracování fondu. Navštívila také starostu Vítka Svobodu se kterým projednala možnosti připojení k internetu. Za vstřícnou pomoc a ochotu děkujeme.
4
Bomba_hra Paměť je nezbytná pro všechny úkony rozumu - Kurz trénování paměti
Další vzdělávací kurz, který jsme nabídli široké veřejnosti, se konal opět v sobotecké základní škole. Díky přátelské vstřícnosti vedení školy a skvělé lektorce, ředitelce knihovny z Nové Paky Stáně Benešové, si všichni účastníci středeční dubnová setkání opravdu užili. V létě chystáme celodenní mozkový trénink s využitím zábavných her. Srdečně zveme všechny přátele humoru a dobré a užitečné závaby. Termín bude včas oznámen na našich webových stránkách i v regionálním tisku.
12
Dubnová_ptačí_výstava Výstava Ptačí svět Z. Mrkáčka
Dubnová výstava v Galerii Na návsi Ptačí svět předznamenává a doplňuje besedu s autorem fotografií RNDr. Zdeňkem Mrkáčkem. Je zároveň i pozvánkou na uvedení nové knihy Ptáci Českého ráje, které je připraveno na pátek 20. dubna 2012 od 19 hodin
6
6._dubna_2012_občerstvení_ Beseda s Ladislavem Špačkem
Na Velký pátek 6. dubna 2012 od 19 hodin se konalo příjemné sousedské setkání s bývalým mluvčím prezidenta Václava Havla panem Ladislavem Špačkem. Na šedesát pozorných posluchačů potěšilo moudré, humorně laděné vyprávění vzácného hosta. Na závěr podepisoval pan Špaček své knihy, velký zájem byl především o novinku "Deset let s Václavem Havlem". Děkujeme manželům Špačkovým za čas, který nám věnovali.
15
Beseda_Nahlédnuté_do_Ruska_23._3_._2012_1_ S emeritní starostkou Železnice míříme do Ruska - Beseda Nahlédnuté do Ruska s O
Nahlédnutí do Ruska 23. března se v příjemné sousedské atmosféře sešli příznivci cestování z blízka i z dáli. Emeritní knihovnice Olga Jakubková, bývalá starostka městečka Železnice, zavedla slovem i obrazem posluchače do dvou velkých měst Ruska, do Moskvy a Petrohradu. Vzdělaná cestovatelka a vtipná popularizátorka poznávání cizích zemí se vypravila na dovolenou s dcerou, která návštěvu obou významých historických měst zaznamenala na kvalitních fotografiích. Dobře v paměti uložené školní znalosti ruštiny a dějepisu přišly paní Olze vhod. Stejně jako u nás se i v Rusku vzácné památky nákladně opravují a zpřístupňují veřejnosti. Návštěva země, ke které má mnoho našich lidí averzi, stojí ale za to. Děkujeme paní Olze Jakubcové za čas, který nám věnovala.
5
Fotograf_Vladimír_Vlk_připravuje_třetí_výstavu_pro Březen 2012 - Výstava V.Vlka
5
M© na náv¹tìvì v knihovnì2 2.3.2012 - MŠ v knihovně
17
Vladimír_VLK_MŮJ_LIBEREC_2 únor 2012 - Výstava V. Vlka
5
Beseda_10._2_._2012_o_mlýnech_na_Žehrovce_poslucha 10.2.2012 - Beseda Mlýny na Žehrovce
7
Počítačový_kurz_lektorka_Zuzana_Andrenková 2.2.2012 - Počítačový kurz
5
001plakatek 6.1.2012 - Slavnostní obnovení knihovny
24
nabídka_časopisů Pozvánka do knihovny
6

6._4_._2017_8_upraveno_
A_Fotograf
Alena_uvádí_publikaci_zmenšeno
beseda_1_foto_Václav_Šolc
DSCN2613
Hanička_Kábová
Karol_Bílek
Karol_Bílek_zmenšeno
Libošovice_kostel_sv._Prokopa_od_Prokopáku_
Libošovický_kostel_s_vlajkou
Poetické_odpoledne_22._7_._2015_kamarádi_trempíci_
posluchači
Říjnové_čtení8_12._10_._2016_
TK2012
vernisáž_001
VP_8
výrobky_Jany_Strnadové2
výstava1
web3.jpg
Zimní_motivy_výstava7_prosinec_2015_-_leden_2016